מרכז יח"ס – יחידת סיוע לסטודנטים עם לקויות למידה וקשיים בלמידה

ד"ר זהבה ביגמן, ראש מרכז התמיכה

“אין לך דבר בלתי-שווה מיחס שווה לבלתי-שווים.” (הרבי מקוצק)

המכללה גאה בציבור הסטודנטים, שלומדים במסלולים ובתכניות הלימודים השונים והמגוונים, שחותרים למצוינות בלימודים ובהוראה,  מתוך הכרה בכישורים הייחודיים של כל אחד . 

מרכז יח”ס קיים מזה שנים, במטרה לתת מענה לסטודנטים שזקוקים לסיוע כדי לסיים בהצלחה את הלימודים האקדמיים ולמצות את כישוריהם בשדה החינוך.  לפעילויות המרכז שותפים מרצים וסטודנטים עמיתים, שעובדים מתוך הערכה וכבוד לסטודנט ושמירה על זכויות הפרט.

מטרת מרכז יח”ס:

 • הצלחה לימודית של כל סטודנט וסטודנטית
 • מיצוי כישורים בשדה החינוך

שותפים:

 • סטודנטים עמיתים
 • מרצים
 • צוות המרכז

עקרונות: הערכה, העצמה וכבוד לסטודנט ושמירה על זכויות הפרט.

ד”ר זהבה ביגמן, ראש מרכז התמיכה
גב’ מיכל בלאו, דיקנית הסטודנטים

 1. סדנאות תגבור: לסדנאות אלו תרומה מורגשת להצלחה בלימודים האקדמיים וגם בהכשרה המקצועית. בסדנה נוצר קשר אישי עם המדריכה ומתבצע ליווי שנמשך מעבר למפגשים.
  פרטים לגבי הסדנאות שייפתחו יפורסמו בהמשך, בהתאם לצרכי הסטודנטים והרכבי קבוצות.
 2. חונכות עמיתים: עבור סטודנטים שזקוקים לעזרה או לתמיכה בקורסים האקדמיים.
  פירוט לגבי מערך החונכות במסמך מצורף.
 3. סיוע בהנגשה עבור סטודנטים הזקוקים לכך, בעקבות המלצות בדו”חות קבילים.
 4. התאמות בדרכי היבחנות עבור סטודנטים עם לקויות למידה, בכפוף להמלצות אבחון דידקטי קביל ובאישור יח”ס.
 5. מעקב אחרי ההתקדמות של הסטודנטים המגיעים ליחידה, ומתן ייעוץ ותמיכה אישית בעת הצורך.
 6. צוות מרכז יח”ס זמין לפניות / שיחות בתיאום מראש.
  * השירותים יינתנו בכפוף לתקנון המכללה

דף הסבר אודות המרכז ושירותים

 1. פניה עצמית – סטודנט רשאי לפנות בעצמו, אם מרגיש קושי בתחום האקדמי או האישי.
 2. הפניה בעקבות אבחון לקויות למידה או אבחון פסיכו-דידקטי – חלק משירותי יח”ס ניתנים רק בהתאם להמלצות באבחונים קבילים. מומלץ שכל סטודנט שיש ברשותו מסמך כזה, ימסור אותו ליח”ס,  ביחד עם טופס ההפניה ליח”ס וטופס  ויתור סודיות, לקבלת התייחסות הולמת. הטפסים הרלוונטיים באתר המכללה –
 • הפניה הינה דרך ראש יח”ס. על הסטודנט למלא טופס ויתור סודיות וטופס הפניה, ובו תיאור סיבת ההפניה. יש לצרף העתק של דו”ח אבחון ומסמכים רלוונטיים נוספים.  הטפסים נמצאים באתר המכללה, בלשונית מרכז התמיכה.
 • יש להגיש את ההפניות והמסמכים באתר, עד 31.10.21  כ”ה חשון, תשפ”ב.
 • צוות המרכז דן בכל פניה, בהתאם לנסיבות האישיות ויזמן את הסטודנט לשיחת היכרות ולבניית תוכנית התערבות מתאימה.
 • טופס פנייה למרכז יח”ס כולל הגשת מסמכים.
 • טופס ויתור על סודיות
   • התאמות בדרכי היבחנות ניתנות לסטודנטים עם לקויות למידה, בהתאם לאבחנה באבחון קביל.
   • אבחון קביל – אבחון לקויות למידה, אבחון דידקטי או פסיכו-דידקטי, שנערך בחמש שנים האחרונות על-ידי מאבחן מוסמך.
   • ההתאמות הניתנות הולמות את דרישות המכללה ומסלולי ההכשרה ואינן בהכרח זהות להתאמות הניתנות על-ידי משרד החינוך לבחינות הבגרות. מטרת ההתאמות בדרכי ההיבחנות הינה לאפשר לסטודנט להפגין את הידע שלו ואת יכולתו לעמוד בדרישות האקדמיות של הקורסים, מבלי לפגוע ברמה האקדמית של הקורס או במהותו. 
   • בכל המקרים (למעט מקרים מיוחדים), ההתאמות הניתנות כוללות תוספת זמן של 25%- בכל המבחנים, והקראת שאלון המבחן – באנגלית בלבד. המכללה לא מאפשרת התאמות הכרוכות בשינוי תוכן המבחן או אופן כתיבתו.
   • התאמות בדרכי היבחנות ניתנות עבור המבחנים הבאים:
   • מבחני בקיאות
   • מבחני סוף סמסטר
   • מבחני אמצע סמסטר באנגלית EAP.

   לא יינתנו התאמות עבור בחנים באמצע סמסטר או במטלות כיתתיות שוטפות.

   • החלטה לגבי הזכאות להתאמות בדרכי היבחנות תתקבל לאחר עיון באבחון הקביל וראיון אישי עם הפונה.
   • כל סטודנט הזכאי להתאמות בדרכי ההיבחנות יקבל אישור כתוב מיח”ס , אותו עליו להראות למרצים הרלוונטיים. על הסטודנט להראות את האישור למרצה או למשגיח, לפני תחילת המבחן, בכדי לזכות בהתאמה למבחן זה. 
   • הקראת שאלון מבחן באנגלית – על כל סטודנט להציג את כרטיס ההתאמות למרצה בקורס אנגלית, שבועיים לפני מועד המבחן, בכדי לאפשר היערכות ראויה.
   • מבחני בקיאות: פונים חדשים יקבלו אישור התאמות, החל ממבחן הבקיאות בחודש כסלו, תש”פ, רק אם המסמכים יוגשו עד לתאריך 30.10.21, כ”ה חשון, תשפ”ב.
   • במקרה של אובדן / שכחת הכרטיס יסופק כרטיס חדש תמורת 20 ₪, תוך שבוע ימים.
   • לא תהיה אפשרות לקבל התאמות בדרכי ההיבחנות ללא אישור חתום על-ידי מרכז יח”ס

“צו החיים תן וקח. כך נברא העולם; שכל אדם יהיה משפיע ומקבל, ומי משאין בו שניהם כאחד – הריהו כאילן סרק.”
(רבי יצחק מזידיטשוב)

סטודנטיות וסטודנטים יקרים,

מרכז התמיכה מספק שירות חונכות עמיתים לכל סטודנט המבקש עזרה בלמידה. החונכים העמיתים יהיו סטודנטים באותו מסלול, שכבר למדו את הקורסים בהם החניכים מבקשים תמיכה. החונכים מקבלים הדרכה מצוות מרכז יח”ס.
אנחנו נערכים למתן שירותי סיוע לימודי שיינתנו על-ידי סטודנטים עמיתים .

חונכות בשכר
החניכה תשלם 15 ₪ לשעת חונכות (בתשלום מראש); המכללה תוסיף שכר סטודנטים (25 ₪) עד 10 שיעורים.
החונכות פתוחה לכל מי שמעוניינת / מעוניין לעזור וממלא אחרי הקריטריונים הבאים:
• ממוצע ציונים 90-85
• אישור יח”ס
נהלים:
חובה על כל מי שמעוניין לשמש חונך / חונכת לפנות למרכז יח”ס, ולמלא טופס בקשה מסודר. מרכז יח”ס יעבור על הבקשה ויאשר. ללא קבלת אישור מיח”ס, המכללה לא תשתתף בתשלום עבור החונכות.
מרכז יח”ס יתאם בין החונך לחניך (בתיאום אתם).
לפני תחילת תקופת החונכות, על החניך להסדיר את התשלום בהנהלת חשבונות, לידי ענת. ניתן להתחיל את המפגשים עם קבלת אישור תשלום מהנהלת החשבונות.
במהלך החונכות, על החונכת והחניכה למלא דף מעקב, שנמצא באתר / שמצורף.
תשלום לחונכת יתבצע בסוף תקופת החונכות, לאחר קבלת דף המעקב חתום על-ידי החונכת והחניכה.
הסטודנטיות החונכות רשאיות לפנות לצוות יח”ס לקבלת הדרכה והכוונה בחונכות, בהתאם לצורך.

מטרת החונכות בתשלום הינה תמיכה בסטודנטית החניכה בתהליך הלמידה והתארגנות בלימודים האקדמיים. לכן:
• על החונכות להתחיל לא יאוחר מאמצע הסמסטר.
• על החונכות להתבצע בתקופה מוגדרת מראש (פעם או פעמיים בשבוע).
* סטודנטים יחנכו סטודנטים גברים; סטודנטיות תחנכנה סטודנטיות.

דף הסבר להורדה – חונכות עמיתים

טופס מעקב חונכות

טופס הרשמה עבור החונכים ועבור החניכים

חוברת טיפים ללמידה למבחנים לחץ כאן

מרכז יח”ס מברך את הסטודנטים הוותיקים והחדשים
ומאחל לכולם הצלחה בלימודים האקדמיים ובהכשרה המקצועית

• למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון • • למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון •

כל הדלתות פתוחות בפניכם (תחומי הלימוד במכללה)

מה כדאי לי ללמוד?

תואר ראשון

הכשרה להוראה ותעודת הוראה .B.Ed

תואר שני

.M.Ed בחינוך והוראה

המרכז ללימודים מתקדמים

פיתוח מקצועי והסבה אקדמאים להוראה

חוגים

מסלולים

מסלולים

תוכניות מיוחדות

מדרשות / בית מדרש נשים

"נחיתה רכה" – (סטאז')
היחידה להתמחות וכניסה להוראה

צרו איתנו קשר

שינוי גודל גופנים

הסתרת תמונות

ההרשמה לשנה"ל תשפ"ב בעיצומה!

מלא/י את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם: