הסתרת תמונות

החוג להוראת מתמטיקה

Elementary School Track: Mathematics
High School Track: Mathematics

ראש החוג: פרופ' דוד בן-חיים

בואו לרכוש מקצוע לחיים שהוא גם אורח-חיים

החוג מכשיר מורים ומורות להוראת המתמטיקה על פי תוכנית הלימודים של משרד החינוך בבתי הספר היסודיים והעל יסודיים. הלימודים כוללים קורסי מתמטיקה בסיסיים ומתקדמים, קורסים פדגוגיים ודידקטיים להוראת המתמטיקה על פי שכבות הגיל השונות. הלימודים מתקיימים בשני מסלולים: לבית הספר היסודי ולבית הספר העל יסודי.

מרצי החוג בעלי השכלה מתמטית גבוהה וניסיון נרחב בהוראת מתמטיקה ברמות ובמסגרות השונות. 

מטרתו של החוג למתמטיקה, היא להכשיר מורים מקצועיים מיומנים למתמטיקה (בחינוך היסודי והעל-יסודי), בעלי התמחות והתמצאות בכלים טכנולוגיים ואחרים, המותאמים לדור הנוכחי ולדור העתיד, תוך מודעות לשינויים ולצורך להתחדש ולהשתלם בהתמדה לאורך כול תקופת התעסוקה בהוראת המקצוע. כמו כן, אנו מצפים מפרחי ההוראה להשפיע על הנעשה בבתי הספר הקולטים אותם ולהוות גורם המשפר את רמת הוראת המתמטיקה במערכת החינוך בישראל.

במסגרת ההכשרה, מוקנה לסטודנטים ידע בסיסי ומעמיק בשטחי המתמטיקה השונים: מתמטיקה קלאסית ומודרנית, עיונית, יישומית ושימושית. במהלך הלימודים מושם דגש על החינוך לפיתוח החשיבה, לחשיבה מסודרת ויצירתית, מלווה ברכישת יכולת לימוד עצמי של נושאים חדשים-מתקדמים ומורכבים. במסגרת הלמודים בחוג, מקנים לסטודנטים לא רק ידע, אלא, בעיקר מיומנויות ויכולות להתמודד עם משימות מתמטיות מגוונות הכוללות אתגרי חשיבה ומציאת פתרונות בדרכים רגילות ובדרכים בלתי-קונבנציונאליות, תוך שילוב בין ענפי המתמטיקה כמקצוע רב-תחומי. במהלך הלימודים, נעשית התייחסות להיבטים הדידקטיים, המתודיים והפסיכולוגים החשובים לקידום ושיפור הוראת המקצוע.
הסטודנט ירכוש מיומנות מיוחדת לטיפול בתלמידים מצטיינים, בהפעלת חוגי העשרה לתלמידים שוחרי מתמטיקה, מחד גיסא, ובטיפול בתלמידים טעוני-טיפוח ובעלי לקויי למידה, בעיקר במתמטיקה, מאידך גיסא.

הלימודים לתואר אקדמי ותעודת הוראה יימשכו ארבע שנים. הלימודים לסטודנטים העונים להגדרה של "סטודנטים מצטיינים" לפי הקריטריונים של האגף להכשרת מורים, יסיימו לימודיהם בתום שלוש שנות לימוד (בתוכן לימוד סמסטר קיץ. התנסות מעשית היא
חלק אינטגראלי ומחייב בלימודים לקראת תואר ותעודת הוראה. ההשתתפות בהתנסות מעשית כוללת:
צפייה בשיעורים, ניתוח הפעילות בשיעורים, העברת שיעורים ונטילת חלק בפעילויות בתי-הספר המאמנים. סטודנטים בחוג, שהם מורים בפועל, יקבלו, על בסיס פרטני, הקלות בהתנסות המעשית. תכניות הלימודים במתמטיקה להכשרת מורים ליסודי ולעל-יסודי בנויות מקורסים מתמטיים וקורסים דידקטיים/מתודולוגיים.
התוכנית לדו חוגי מתמטיקה בעל – יסודי כוללת 30 שעות שבועיות שנתיות של קורסים מתמטיים, 4 שעות שבועיות שנתיות למתודיקה מתמטית/חינוך מתמטי, ועבודה מעשית בשנים ב'-ג'. ראה בנספח 1 את התוכנית המפורטת של העל – יסודי מתמטיקה (לבנים ובנות).
התוכנית להתמחות בהוראת המתמטיקה בבית הספר היסודי כוללת 30 שעות שבועיות שנתיות של קורסים מתמטיים, 9 שעות שבועיות שנתיות בחינוך מתמטי ועבודה מעשית בשנים ב'-ג'. ראה בנספח 2 את התוכנית המפורטת של היסודי מתמטיקה.
בנוסף לשתי התכניות הראשיות הנ"ל, החוג מקיים לימודי חטיבה מתמטית בת 15 שעות שבועיות שנתיות ללומדים במסלול של החינוך המיוחד (בנים ובנות) וגם ללומדים במסלול היסודי ללא התמחות במתמטיקה.

קורסים במתמטיקה ובמתודיקה (סך הכל) – על-יסודי

א'קורסי מבוא (6 קורסים, 6 ש"ש)ש"שקורסי קדם
מבוא לאלגברה 11 
מבוא לאלגברה 21אלגברה 1
טריגונומטריה1יסודות הנדסת המישור
יסודות הנדסת המישור1 
הנדסה אנליטית – יסודות1 
מבוא לסטטיסטיקה1 
ב' קורסי חובה (17 קורסים, 21 ש"ש)
אלגברה לינארית1 
הנדסה אנליטית מתקדם1יסודות הנדסה אנליטית
הנדסת המרחב1יסודות הנדסת המישור וטריגונומטריה
בעיות נבחרות בהנדסת המישור1יסודות הנדסת המישור
בעיות נבחרות באלגברה1אלגברה 1 + אלגברה 2
אלגברה דיסקרטית (קומבינטוריקה)1 
הסתברות1מבוא לסטטיסטיקה
תורת הקבוצות1 
תורת המספרים1 
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרליא'2 
ב'2חדו"א א'
ג'1חדו"א א'+ב'
משוואות דיפרנציאליות1חדו"א א'+ב'+ג'
אלגברה וקטורית1יסודות הנדסה אנליטית, אלגברה לינארית
היסטוריה של התפתחות המתמטיקה1 
שילוב טכנולוגיה בהוראת המתמטיקה1 
סמינריון במתמטיקה3בשנה ד'
ג'קורסי בחירה ( 3 קורסים, 3 ש"ש)
2 קורסים משלושת הראשונים וקורס אחד משני האחרונים
אלגברה נומרית1 
אלגברה מודרנית1 
לוגיקה מתמטית1 
פיתוח חשיבה מתמטית מתקדמת1 
בניות גיאומטריות1בעיות נבחרות בהנדסת המישור
ד' מתודיקה/חינוך מתמטי (4 ש"ש)
מתודיקה למתמטיקה שנה ב'2ע"מ יום אחד בשבוע
מתודיקה למתמטיקה שנה ג'2ע"מ 3 ימים בשבוע – אקדמיה

פירוט הקורסים ועבודה מעשית לסטודנטיות סדירות מסלול התמחות מתמטיקה מלא

30 ש"ש לימודי מתמטיקה:

שם הקורסהמרצהשנה אשנה בשנה גשנה ד
  אבאבאבאב
מספרים שלמים ופעולותד"ר אילנה וייסמן1       
גיאומטריה במישורפרופ' שרה הרשקוביץ1       
תורת הקבוצותד"ר אילנה וייסמן1       
חקר נתוניםד"ר קרני שיר1       
מאריתמטיקה לאלגברהד"ר דוד פרייברט1       
תורת המספריםד"ר אליק פלטניק1       
מספרים רציונאליים א'ד"ר אילנה וייסמן 1      
אלגברהד"ר דוד פרייברט 1      
מבוא לסטטיסטיקהד"ר קרני שיר 1      
גיאומטריה: מדידות וטרנספורמציותד"ר אילנה וייסמן 1      
מת' בסביבה מתוקשבת (מתוקשב)ד"ר אליק פלטניק1       
אוריינות מתמטית  ותובנה מספריתד"ר ג'וני אוברמן  1     
מספרים רציונאליים ב'ד"ר ג'וני אוברמן  1     
לוגיקה מתמטיתד"ר קרני שיר   1    
קומבינטוריקהד"ר אילנה וייסמן  1     
בעיות נבחרות באלגברהד"ר יניב ביטון  1     
משימות העשרה לפיתוח חשיבה מת'ד"ר יניב ביטון  1     
גיאומטריה במרחבד"ר ג'וני אוברמן   1    
גיאומטריה – אינטואיציות והוכחותד"ר יניב ביטון   1    
סדרותד"ר רותי סגל  1     
חקר ופתרון בעיות (קורס מתוקשב)פרופ' שרה הרשקוביץ   1    
מערכות מספריםד"ר אבי סיגלר   1    
פונקציות וגרפיםד"ר סטלה גידלביץ'     1  
בניות גיאומטריותד"ר יניב ביטון     1  
תולדות המתמטיקהד"ר ג'וני אוברמן     1  
מבוא לאנליזה והיבטים אנליטייםד"ר אליק פלטניק      1 
חדו"אד"ר אליק פלטניק       1
סמינריון מתמטיד"ר יניב ביטון      21


לימודי חינוך מתמטיקה 
9 ש"ש + עבודה מעשית:

שם הקורסהמרצהשנה אשנה בשנה גשנה ד
  אבאבאבאב
מתודיקה של הוראת מתמטיקה  א'רות ברגר-ברבן1       
התפתחות המושגים המתמטייםד"ר סטלה גידלביץ 1      
ראשית לימודי המתמטיקהכרמית טל  1     
מתודיקה של הוראת מתמטיקה ב'כרמית טל   1    
תכנון יחידות הוראה במתמטיקהרותי ברגר ברבן   1    
עקרונות וגישות בחינוך מתמטירותי ברגר-ברבן     1  
מחקר בחינוך מתמטיד"ר שרה הרשקוביץ    1   
הערכת הישגים במתמטיקהד"ר יניב ביטון   1    
סדנה להוראה מתקנת + התנסותד"ר ענבל קולושי       1
עבודה מעשית   VVVVVV
סה"כ קורסים 85781433
שם מרצה טלפון מייל
פרופ' דוד בן-חיים 052-7724840 davidb@cc.technion.ac.il
פרופ' משה סטופל 052-8385608 stupel@bezeqint.net
פרופ' ויקטור אוקסמן 050-7869201 victor.oxman@gmail.com
ד"ר ג'וני אוברמן 050-3231523 joni_a2@lavi.co.il
ד"ר יניב ביטון 052-8917564 yanivb@cet.ac.il
ד"ר מירלה וידר 054-4646980 mirelaw@walla.co.il
ד"ר אילנה וייסמן 054-4360759 waisman.ilana@gmail.com
ד"ר אבי סיגלר 04-9920108 avibsigler@gmail.com
ד"ר רחל מוגילבסקי 050-5729738 rachel.mog.1941@gmail.com
ד"ר אליק פלטקין 053-8264093 umapalatnik@gmail.com
ד"ר דוד פרייברט 054-2770266 davidfraivert@gmail.com
ד"ר קרני שיר 054-5521219 karniy@yahoo.com
ד"ר רותי סגל 050-7618419 rutisegal@gmail.com
ד"ר אנה פרוסק 054-6420457 annapr@013.net
ד"ר ענבל קולושי 054-4873914 inbalmin@gmail.com
ד"ר סטלה גידלביץ 052-6553545 stellagid@gmail.com
M.A רותי ברגר-ברבן 050-5932811 ruthbe@gmail.com
M.A זהבית סובול 052-7833686 ori.sobol@gmail.com
M.A כרמית טל 050-7620213 carmitt@cet.ac.il

למערכת לימודים לחץ כאן

פרופ' דוד בן-חיים
davidb@cc.technion.ac.il
052-7724840

פרופ' שרה הרשקוביץ
sarah@cet.ac.il
054-4646174

פרופ' משה סטופל
stupel@bezeqint.net
052-8385608

קבלת סטודנטים:
בניין המנהלה (קפיטריה), קומה ג', חדר 642
04-8780032
בתיאום מראש

• למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון • • למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון •

כל הדלתות פתוחות בפניכם (תחומי הלימוד במכללה)

מה כדאי לי ללמוד?

תואר ראשון

הכשרה להוראה ותעודת הוראה .B.Ed

תואר שני

.M.Ed בחינוך והוראה

המרכז ללימודים מתקדמים

פיתוח מקצועי והסבה אקדמאים להוראה

חוגים

 • חינוך מיוחד
 • מקרא
 • תורה שבעל פה
 • חינוך מתמטי
 • היסטוריה
 • אנגלית

מסלולים

 • הכשרה מורות לגיל הרך
 • הכשרת מורים לבית הספר היסודי (כיתות א'-ו')
 • הכשרת מורים לבית הספר העל-יסודי (ז'-י')
 • הכשרת מורים לחינוך מיוחד

מסלולים

 • המרכז ללימודים מתקדמים, פיתוח מקצועי והסבה אקדמאים להוראה
 • השלמת תואר בוגר בהוראה (.B.Ed)
 • הרחבת הסמכה לבעלי תואר אקדמי ותעודת הוראה
 • הרחבת הסמכה לגננות/מורים בעלי תואר מוסמך בכיר
 • תעודת הוראה לאקדמאים דתיים
 • פיתוח מקצועי
 • לימודי תעודה
 • אבני ראשה - תוכנית להכשרת מנהלים

תוכניות מיוחדות

מדרשות / בית מדרש נשים

"נחיתה רכה" – (סטאז')
היחידה להתמחות וכניסה להוראה

 • רג"ב (ראש גדול בהוראה) - מסלול מצוינות
 • הכשרת יוצאי אתיופיה
 • מסלול להכשרת חרדים
 • מסלול להכשרת גברים
 • מסלול בנות צאנז - בית חנה
 • מסלול בנות חב"ד - בית רבקה
 • "תואר בטוהר" - מסלול השלמת .B.Ed לבוגרות
 • סמינר או מכללה חרדית
 • אמיצי רוח - מסלול מואץ לתואר ראשון ושני למצטינות
 • כפני רוח – לימוד אקדמי בשילוב אולפנא ושירות לאומי
 • מדרשת שאנן - לימודי תואר בשילוב בית מדרש בין-תחומי
 • בית מדרש נשים אלי-ה - נשים לומדות ויוצרות
 • בית מדרש אשכולות - שילוב ייחודי תלמוד, הלכה ומחשבה
 • עורי צפון – לימודי מדרשה בשילוב לימודים אקדמיים
 • התמחות בהוראה (סטאז')
 • סדנאות התמחות (סטאז') ל"סדירות"
 • סדנאות ההתמחות (סטאז') "לבנים תורניים"
 • קורסים לגננות ולמורים "חדשים"
 • קורסי "חונכים ומלווים"

צרו איתנו קשר

 • טלפון: 04-8780000
 • פקס: 04-8714445
 • כתובת: רח' הים התיכון 7, קריית שמואל, חיפה
 • ימים א'-ה': 19:00-08:30 | יום ו': 13:00-09:00
שינוי גודל גופנים