חינוך – הוראה ולמידה במערכות משלבות

Teaching and learning in inclusive school systems

ראש התוכנית: ד"ר אסתי טוב לי

תוכנית לימודים מתקדמים למורים ולגננות המיועדת לפתח חשיבה אקדמית מחקרית וכן מודעות לתלמידים עם צרכים מיוחדים למען שילובם היעיל בכיתה הכוללנית, זאת בהתאם לרפורמה במשרד החינוך "הכלה והשתלבות 2018". מסיימי התוכנית יוכלו לשמש כ"רכזי הכלה והשתלבות" בבתי הספר.

 

“המורה שרוצה לגלות את נשמת התלמיד הטמונה והגנוזה בו, לגדלה ולהבעירה …
מוכרח הוא להרכין את עצמו אל התלמיד המתחנך על ידו …
עד אשר יגיע אל ניצוץ נשמתו הגנוזה, להוציאה, להצמיחה ולגדלה”.

(קלונימוס קלמיש, קונטרס חובת התלמידים ט’)

כבוד האדם הוא ערך ראשוני ובסיסי במערכת היחסים של האדם בחברה, ערך מרכזי המשפיע על האדם, מעצב את אורח החיים ואיכותם ובמידה רבה קובע את פני החברה. בחברה ערכית בני אדם שווים באנושיותם, ולכן הם ראויים לשוויון בזכויות ובהזדמנויות שהחברה מעניקה להם.
מערכות חינוך בעולם עוברות בעת הזאת שינויים מהותיים. יחסה של החברה אל הילד השונה השתנה מאוד בחמישים השנים האחרונות. מדיניות ה”הבדלה” שמהותה הרחקת ילדים בעלי צרכים מיוחדים והשמתם במסגרות חינוך נפרדות התחלפה במדיניות ה”הכלה”. זהו שינוי מהותי בתפיסות, בעמדות, במנהלה, בעשייה, בתמיכה ובאופי השירותים הנדרשים למען ילדים בעלי צרכים מיוחדים.
“תנועת השילוב” בארה”ב הובילו לשינוי חוקתי ולניסוח אמנות בינלאומיות  קוראות לשילוב ילדים אלה במערכת החינוך הרגילה. מערכת החינוך ישראלית ניזונה במידה רבה מהתהליך החוקתי והחברתי שעבר על החברה האמריקאית. תנועת השילוב בארה”ב השפיעה על הורים בישראל וחיזקה את ידם לדרוש זכאות לשוויון בפני החוק לילדיהם. בעקבות זאת, נחקק “חוק החינוך המיוחד”, תשמ”ח שהגדיר מחדש את מטרת החינוך המיוחד ואת זכותו המלאה של כל ילד לקבל קדימות במסגרות החינוך הרגילות. לאחר פרסום דו”ח ועדת מרגלית (תש”ס) שבדקה את מידת יישום החוק, נדרש תיקון מיוחד (תשס”ב) המעגן את זכותם של תלמידים אלה לשילוב מתוקף חוק ולא מתוקף המלצה. תיקון זה מהווה אמירה חברתית וערכית המחייבת את המערכת החינוכית לשלב ילדים עם צרכים מיוחדים בכיתה הרגילה בבית הספר הכוללני.
כ-15% מכלל האוכלוסייה בישראל, הם אנשים בעלי קשיים שונים הזקוקים לסיוע לצורך מימוש פוטנציאל היכולות שלהם, חלקם בעלי פוטנציאל קוגניטיבי גבוה מאוד.

יישום חוק החינוך המיוחד נתקל בקשיים מערכתיים, מנהלתיים, פדגוגיים ואופרטיביים רבים, בין השאר בשל דילמות בדבר הכשרת מורה הכיתה להתמודדות עם יעדים חינוכיים מהותיים אלה.
ההנחה הבסיסית ביסוד תוכנית ה-.M.Ed במכללת שאנן היא כי הצלחת השילוב של ילדים עם צרכים מיוחדים בכיתות הרגילות מותנה בראש ובראשונה במורה הכיתה – הכשרתו, עמדותיו, התנהלותו בכיתה עם כלל הילדים ועם הילדים המשולבים, עבודתו עם אנשי המקצוע האחרים ושיתוף הפעולה שלו עם הורי התלמידים. המורה לחינוך מיוחד בבית הספר, היועצת, הפסיכולוג החינוכי ואנשי מקצוע נוספים יכולים להעניק למורה הכיתה סיוע מקצועי בתחום התמחותם, אולם השילוב מתבצע בפועל על ידי מורה הכיתה ולפיכך הוא החוליה החשובה שאותה יש להעצים.

תוכנית ה-.M.Ed נשענת על חזון חינוכי האומר שכל בית-ספר יהיה סביבה מכילה ומקבלת לתלמידים בכלל ותלמידים בעלי צרכים מיוחדים בפרט, סביבה שתאפשר התפתחות רגשית, חברתית ולימודית אופטימאלית לצורך השתלבות מלאה בחברת המבוגרים. העוגן התאורטי העומד בבסיס התוכנית המוצעת מקביל למודל המקובל בעולם InterventionTo Response) RTI) . מודל זה מציע את גישת שלושת הנדבכים (Tiers) בתגובה להתערבות:

בנדבך הראשון – המורה הכולל, שבידיו יינתנו כלים הולמים, ייפעל לאיתור ומיפוי מִקְדָמִי של לומדים מתקשים. לאחר מכן, תבנה תוכנית התערבות, תצפית ומעקב מדידתי אחר ההתקדמות, הערכה והחלטה האם הלומד המתקשה השיג את הפערים ויכול לפעול במעגל הכיתתי או שמא יזדקק לנדבך השני.
בנדבך השני – המורה הכולל, מונחה על-ידי מומחה, יפעיל תוכנית התערבות בקבוצה קטנה למען לומדים שלא הגיבו לנדבך הראשון. הערכת התקדמות תעשה פעמיים בחודש ורק אם תכזיב, יעבור הלומד לנדבך שלישי.
בנדבך השלישי – ילמד התלמיד המתקשה בקבוצה קטנה אצל מומחה לחינוך מיוחד.
תוכנית .M.Ed המוצעת אמורה לערוך שינוי עמדות, לספק ידע מיומנויות וכלים למורה הכולל, להתמודד עם הנדבך הראשון והשני של מודל RTI. ייחודה של תוכנית הלימודים ל-.M.Ed “הוראה ולמידה במערכות משלבות” מתבטא בשתי רמות:
ברמה האחת – חשיפת המורה-הלומד והעשרת הידע שלו בנושאים רלבנטיים בתחום ובתחומי דעת נוספים המשלימים האחד את השני: מדעי הקוגניציה, חינוך, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, חינוך מיוחד, ריפוי בעיסוק, הפרעות בתקשורת.
ברמה השנייה – התמחות ספציפית והתמקצעות באחד מן התחומים: התפתחות רגילה וחריגה בגיל הרך ולקויות למידה בביה”ס (בעתיד יפותח מוקד שיתמקד בתלמידי חטיבה עליונה י’-י”ב).
לפנינו תוכנית אינטגרטיבית כש”הילד השונה והשתלבותו” הוא הקו המנחה לאורך התוכנית כולה. תחומי החקר השונים נועדו להרחיב את ההשכלה ולעבות את ההבנה המקצועית. בדרך זו, הידע בהוראת הדיסציפלינה יהיה מושתת על שדה ידע מחקרי עשיר ונרחב. המורים יסיימו תוכנית זו כשבאמתחתם ידע, הבנה וכלי עבודה המאפשרים מימוש פוטנציאל של יכולות בכיתה הכוללת.

א. לימודי תשתית – פיתוח יכולות מחקר הערכה ותיעוד (7 ש”ש)
במסגרת לימודי התשתית תעשה הרחבת גוף הידע בדבר דרכי מחקר כמותיות ואיכותניות, זאת במטרה לסייע למורה שאינו מיומן דיו במלאכת מחקר אקדמי לרכוש כלים מקצועיים לחקר עבודתו החינוכית בדרך שתאפשר הערכה, תיעוד, רפלקסיה ושפור מתמיד של עבודתו. בלימודים אלה נתמקד בתחומי הדעת הכלליים המשותפים לכל מורה ולכל תלמיד שונה על קשת אפיוניו, צרכיו ודרכי
קידומו.
ב. לימודי התמחות (9 ש”ש)
ב.1. אשכול – התמחות חובה א’: מאפייניו של התלמיד השונה בכיתה (5 מתוך 7 ש”ש)
באשכול זה יתמקצעו המורים בהבנת האטיולוגיה, המאפיינים ודרכי הטיפול של סינדרומים שונים האופייניים ביותר לתלמידם
שונים: לקויי שמיעה וראייה, לקויי למידה, בעיות קשב וריכוז, בעיות שפה, פיגור קל, ילדים עם בעיות התנהגות, ילדי מהגרים,
ילדים עם חסך חינוכי-תרבותי, שפה וחשיבה; היבטים חברתיים ורגשיים; כלים לפיתוח חוסן חברתי והתמודדות עם הפרעות קשב.
ב.2. אשכול התמחות חובה ב’: תקשורת, מנהיגות והעצמה (4 מתוך 7 ש”ש)
באשכול זה יפתחו המורים יכולות מנהיגות לצורך פיתוח צוות הוראה יעיל, הנהגתו, טיפוח יחסי אמון ושיתוף עם ההורים, הרשות המקומית, הנהלת ביה”ס, המורים המקצועיים ומומחים, וכן חיפוש דרך בין העמדת גבולות לבין העצמה של כוחות ה”אני”.
כמו כן ירכשו המורים ידע ויחדדו תובנות באשר למדיניות “ההכלה” על יתרונותיה וחסרונותיה, יתוו מדיניות חינוכית כיתתית ובית-ספרית בחיפוש שביל הזהב בין צרכי היחיד לצרכי הקבוצה. המורים יעסקו בתהליכי השחיקה שלהם ובמאבק המוצלח למניעתם. המורים ירכשו כלים כיצד לחולל שינוי מוצלח בכיתתם.
ג. מוקדי – בחירה (בהיקף של 5 ש”ש) (לבחירה מוקד אחד מתוך שניים)
קשת השונות של הילדים בעלי צרכים מיוחדים רחבה ומקיפה. אין אפשרות לכסות את כל התחומים. על-מנת להיענות לצורכי השטח של המורים, נבחרו שני תחומי התמחות המכסים את טווח הגילאים ואת עיקר האספקטים המיוחדים האופייניים לילדים אלה.
ג.1. מוקד – בחירה א’: בית הספר – לקויות למידה
תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בביה”ס היסודי ובחטה”ב סובלים בעיקר מפערי למידה במקצועות היסוד (אריתמטיקה ואוריינות).
התמחות זו תספק למורה הכיתה כלים לאתר, לאבחן ולטפל בליקויי קריאה, כתיבה וחשבון של תלמידיו, להתוודע לדרכי אבחון פורמאליות ובלתי פורמאליות, לרכוש דרכי הוראה מתקנת היכולות להתבצע במליאת הכיתה ולרכוש כלים לאבחון התקדמות התלמיד ביחס לעצמו.
ג.2. מוקד בחירה ב’: הגיל הרך – התפתחות רגילה וחריגה
המחקר החינוכי מעיד על חשיבות האבחון, המניעה והטיפול בגיל הרך. בלימודי הבחירה בתחום זה נעסוק ב”דרך המלך” – ניצני אוריינות בבית ובגן, נדון במעבר משפה דבורה לשפה כתובה, נעבור לאיתור מוקדם של חסכים ונלמד כיצד להשלימם בתוכניות התערבות ידידותיות שיעזרו לגשר על פערים.
ד. עבודת גמר יישומית (בסיוע סדנת ליווי בהיקף של 2 ש”ש)
בה יוכיח המורה-הלומד הפנמה והטמעה של החומר הנלמד באמצעות פרויקט יישומי בכיתה / בביה”ס.

יום הלימודים – יום רביעי 17:20-8:30
22 שעות אקדמיות על פני יום בשבוע במשך שנתיים

א. בעלי תואר ראשון – B.A. + תעודת הוראה או בעלי תואר B.Ed.
ב. ציון ממוצע של 80 לפחות בלימודי B.Ed. / B.A. ותעודת ההוראה
ג. 3 שנות ותק בהוראה/ בחינוך/ בהדרכה (תשקלנה בקשות חריגות)
ד. עבודה בפועל במערכת החינוך
ה. ראיון קבלה והתייחסות המועמד/ת לאירוע חינוכי (case-study)

חריגה מתנאי הקבלה:
המכללה תאפשר קבלה של עד 10% משיעור הסטודנטים בכל תוכנית לימודים, שאינם עומדים בתנאי הקבלה מנימוקים כגון
*
הגברת ההנגשה להשכלה הגבוהה בישראל.
*
צרכים ייחודיים של ציבורים מגוונים בישראל ואופייה הרב תרבותי של החברה.
*
נתונים אישיים ואקדמיים מיוחדים המצדיקים קבלה חריגה.

משלוח טופס הרישום בצירוף כל המסמכים המצויינים בתחתית הטופס.
לאחר קבלת המסמכים, יוזמנו המועמדים לראיון.
בנוסף לראיון תידרש התייחסות בכתב לאירוע חינוכי.

להתייעצות, ניתן לפנות אל:
ד”ר ערן לויזון – דיקן לימודי מתקדמים 04-8780023
ד”ר אסתי טוב-לי – ראש התוכנית      052-5729898

טופס רישום לתואר שני בחינוך לשנה”ל תשפ”ב 2022/2021 – טופס להורדה ומילוי ידני  לחץ כאן

טופס רישום לתואר שני בחינוך לשנה”ל תשפ”ב 2022/2021 – טופס מקוון  לחץ כאן

לשנה”ל תשפ”א לחץ כאן

לוח חופשות לשנה”ל תשפ”א לחץ כאן

דמי רישום – 400 ש”ח

שכר לימוד לכל שנת לימודים 14,400 ש”ח (עובדי משרד החינוך ורוב רשתות החינוך, זכאים להחזרים).

למורים בשבתון: הרשאה לקרן ההשתלמות לקבלת שכר לימוד – הסתדרות המורים

למורים בשבתון: הרשאה לקרן ההשתלמות לקבלת שכר לימוד – ארגון המורים

נוהל הגשת בקשה להחזר הוצאות נסיעה ללימודים/לקורס לפיתוח מקצועי

טופס הגשת בקשה להחזר הוצאות נסיעה ללימודים/לקורס לפיתוח מקצועי

 

מכללת שאנן – המרכז ללימודים מתקדמים

ד”ר אסתר טוב לי (ראש התוכנית) – פל’ 0525-729898

טל’:  04-87800/21/22/23

ת”ד 906 קרית שמואל, חיפה 2610901

פקס: 04-8714446

מייל: levisoneran@gmail.com

א. לימודי תשתית – פיתוח יכולות מחקר הערכה ותיעוד (7 ש”ש)
במסגרת לימודי התשתית תעשה הרחבת גוף הידע בדבר דרכי מחקר כמותיות ואיכותניות, זאת במטרה לסייע למורה שאינו מיומן דיו במלאכת מחקר אקדמי לרכוש כלים מקצועיים לחקר עבודתו החינוכית בדרך שתאפשר הערכה, תיעוד, רפלקסיה ושפור מתמיד של עבודתו. בלימודים אלה נתמקד בתחומי הדעת הכלליים המשותפים לכל מורה ולכל תלמיד שונה על קשת אפיוניו, צרכיו ודרכי
קידומו.
ב. לימודי התמחות (9 ש”ש)
ב.1. אשכול – התמחות חובה א’: מאפייניו של התלמיד השונה בכיתה (5 מתוך 7 ש”ש)
באשכול זה יתמקצעו המורים בהבנת האטיולוגיה, המאפיינים ודרכי הטיפול של סינדרומים שונים האופייניים ביותר לתלמידם
שונים: לקויי שמיעה וראייה, לקויי למידה, בעיות קשב וריכוז, בעיות שפה, פיגור קל, ילדים עם בעיות התנהגות, ילדי מהגרים,
ילדים עם חסך חינוכי-תרבותי, שפה וחשיבה; היבטים חברתיים ורגשיים; כלים לפיתוח חוסן חברתי והתמודדות עם הפרעות קשב.
ב.2. אשכול התמחות חובה ב’: תקשורת, מנהיגות והעצמה (4 מתוך 7 ש”ש)
באשכול זה יפתחו המורים יכולות מנהיגות לצורך פיתוח צוות הוראה יעיל, הנהגתו, טיפוח יחסי אמון ושיתוף עם ההורים, הרשות המקומית, הנהלת ביה”ס, המורים המקצועיים ומומחים, וכן חיפוש דרך בין העמדת גבולות לבין העצמה של כוחות ה”אני”.
כמו כן ירכשו המורים ידע ויחדדו תובנות באשר למדיניות “ההכלה” על יתרונותיה וחסרונותיה, יתוו מדיניות חינוכית כיתתית ובית-ספרית בחיפוש שביל הזהב בין צרכי היחיד לצרכי הקבוצה. המורים יעסקו בתהליכי השחיקה שלהם ובמאבק המוצלח למניעתם. המורים ירכשו כלים כיצד לחולל שינוי מוצלח בכיתתם.
ג. מוקדי – בחירה (בהיקף של 5 ש”ש) (לבחירה מוקד אחד מתוך שניים)
קשת השונות של הילדים בעלי צרכים מיוחדים רחבה ומקיפה. אין אפשרות לכסות את כל התחומים. על-מנת להיענות לצורכי השטח של המורים, נבחרו שני תחומי התמחות המכסים את טווח הגילאים ואת עיקר האספקטים המיוחדים האופייניים לילדים אלה.
ג.1. מוקד – בחירה א’: בית הספר – לקויות למידה
תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בביה”ס היסודי ובחטה”ב סובלים בעיקר מפערי למידה במקצועות היסוד (אריתמטיקה ואוריינות).
התמחות זו תספק למורה הכיתה כלים לאתר, לאבחן ולטפל בליקויי קריאה, כתיבה וחשבון של תלמידיו, להתוודע לדרכי אבחון פורמאליות ובלתי פורמאליות, לרכוש דרכי הוראה מתקנת היכולות להתבצע במליאת הכיתה ולרכוש כלים לאבחון התקדמות התלמיד ביחס לעצמו.
ג.2. מוקד בחירה ב’: הגיל הרך – התפתחות רגילה וחריגה
המחקר החינוכי מעיד על חשיבות האבחון, המניעה והטיפול בגיל הרך. בלימודי הבחירה בתחום זה נעסוק ב”דרך המלך” – ניצני אוריינות בבית ובגן, נדון במעבר משפה דבורה לשפה כתובה, נעבור לאיתור מוקדם של חסכים ונלמד כיצד להשלימם בתוכניות התערבות ידידותיות שיעזרו לגשר על פערים.
ד. עבודת גמר יישומית (בסיוע סדנת ליווי בהיקף של 2 ש”ש)
בה יוכיח המורה-הלומד הפנמה והטמעה של החומר הנלמד באמצעות פרויקט יישומי בכיתה / בביה”ס.

יום הלימודים – יום רביעי 17:20-8:30
22 שעות אקדמיות על פני יום בשבוע במשך שנתיים

א. בעלי תואר ראשון – B.A. + תעודת הוראה או בעלי תואר B.Ed.
ב. ציון ממוצע של 80 לפחות בלימודי B.Ed. / B.A. ותעודת ההוראה
ג. 3 שנות ותק בהוראה/ בחינוך/ בהדרכה (תשקלנה בקשות חריגות)
ד. עבודה בפועל במערכת החינוך
ה. ראיון קבלה והתייחסות המועמד/ת לאירוע חינוכי (case-study)

חריגה מתנאי הקבלה:
המכללה תאפשר קבלה של עד 10% משיעור הסטודנטים בכל תוכנית לימודים, שאינם עומדים בתנאי הקבלה מנימוקים כגון
*
הגברת ההנגשה להשכלה הגבוהה בישראל.
*
צרכים ייחודיים של ציבורים מגוונים בישראל ואופייה הרב תרבותי של החברה.
*
נתונים אישיים ואקדמיים מיוחדים המצדיקים קבלה חריגה.

משלוח טופס הרישום בצירוף כל המסמכים המצויינים בתחתית הטופס.
לאחר קבלת המסמכים, יוזמנו המועמדים לראיון.
בנוסף לראיון תידרש התייחסות בכתב לאירוע חינוכי.

להתייעצות, ניתן לפנות אל:
ד”ר ערן לויזון – דיקן לימודי מתקדמים 04-8780023
ד”ר אסתי טוב-לי – ראש התוכנית      052-5729898

טופס רישום לתואר שני בחינוך לשנה”ל תשפ”ב 2022/2021 – טופס להורדה ומילוי ידני  לחץ כאן

טופס רישום לתואר שני בחינוך לשנה”ל תשפ”ב 2022/2021 – טופס מקוון  לחץ כאן

לשנה”ל תשפ”א לחץ כאן

לוח חופשות לשנה”ל תשפ”א לחץ כאן

דמי רישום – 400 ש”ח

שכר לימוד לכל שנת לימודים 14,400 ש”ח (עובדי משרד החינוך ורוב רשתות החינוך, זכאים להחזרים).

למורים בשבתון: הרשאה לקרן ההשתלמות לקבלת שכר לימוד – הסתדרות המורים

למורים בשבתון: הרשאה לקרן ההשתלמות לקבלת שכר לימוד – ארגון המורים

נוהל הגשת בקשה להחזר הוצאות נסיעה ללימודים/לקורס לפיתוח מקצועי

טופס הגשת בקשה להחזר הוצאות נסיעה ללימודים/לקורס לפיתוח מקצועי

מכללת שאנן – המרכז ללימודים מתקדמים

ד”ר אסתר טוב לי (ראש התוכנית) – פל’ 0525-729898

טל’:  04-87800/21/22/23

ת”ד 906 קרית שמואל, חיפה 2610901

פקס: 04-8714446

מייל: levisoneran@gmail.com

א. לימודי תשתית – פיתוח יכולות מחקר הערכה ותיעוד (7 ש”ש)
במסגרת לימודי התשתית תעשה הרחבת גוף הידע בדבר דרכי מחקר כמותיות ואיכותניות, זאת במטרה לסייע למורה שאינו מיומן דיו במלאכת מחקר אקדמי לרכוש כלים מקצועיים לחקר עבודתו החינוכית בדרך שתאפשר הערכה, תיעוד, רפלקסיה ושפור מתמיד של עבודתו. בלימודים אלה נתמקד בתחומי הדעת הכלליים המשותפים לכל מורה ולכל תלמיד שונה על קשת אפיוניו, צרכיו ודרכי
קידומו.
ב. לימודי התמחות (9 ש”ש)
ב.1. אשכול – התמחות חובה א’: מאפייניו של התלמיד השונה בכיתה (5 מתוך 7 ש”ש)
באשכול זה יתמקצעו המורים בהבנת האטיולוגיה, המאפיינים ודרכי הטיפול של סינדרומים שונים האופייניים ביותר לתלמידם
שונים: לקויי שמיעה וראייה, לקויי למידה, בעיות קשב וריכוז, בעיות שפה, פיגור קל, ילדים עם בעיות התנהגות, ילדי מהגרים,
ילדים עם חסך חינוכי-תרבותי, שפה וחשיבה; היבטים חברתיים ורגשיים; כלים לפיתוח חוסן חברתי והתמודדות עם הפרעות קשב.
ב.2. אשכול התמחות חובה ב’: תקשורת, מנהיגות והעצמה (4 מתוך 7 ש”ש)
באשכול זה יפתחו המורים יכולות מנהיגות לצורך פיתוח צוות הוראה יעיל, הנהגתו, טיפוח יחסי אמון ושיתוף עם ההורים, הרשות המקומית, הנהלת ביה”ס, המורים המקצועיים ומומחים, וכן חיפוש דרך בין העמדת גבולות לבין העצמה של כוחות ה”אני”.
כמו כן ירכשו המורים ידע ויחדדו תובנות באשר למדיניות “ההכלה” על יתרונותיה וחסרונותיה, יתוו מדיניות חינוכית כיתתית ובית-ספרית בחיפוש שביל הזהב בין צרכי היחיד לצרכי הקבוצה. המורים יעסקו בתהליכי השחיקה שלהם ובמאבק המוצלח למניעתם. המורים ירכשו כלים כיצד לחולל שינוי מוצלח בכיתתם.
ג. מוקדי – בחירה (בהיקף של 5 ש”ש) (לבחירה מוקד אחד מתוך שניים)
קשת השונות של הילדים בעלי צרכים מיוחדים רחבה ומקיפה. אין אפשרות לכסות את כל התחומים. על-מנת להיענות לצורכי השטח של המורים, נבחרו שני תחומי התמחות המכסים את טווח הגילאים ואת עיקר האספקטים המיוחדים האופייניים לילדים אלה.
ג.1. מוקד – בחירה א’: בית הספר – לקויות למידה
תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בביה”ס היסודי ובחטה”ב סובלים בעיקר מפערי למידה במקצועות היסוד (אריתמטיקה ואוריינות).
התמחות זו תספק למורה הכיתה כלים לאתר, לאבחן ולטפל בליקויי קריאה, כתיבה וחשבון של תלמידיו, להתוודע לדרכי אבחון פורמאליות ובלתי פורמאליות, לרכוש דרכי הוראה מתקנת היכולות להתבצע במליאת הכיתה ולרכוש כלים לאבחון התקדמות התלמיד ביחס לעצמו.
ג.2. מוקד בחירה ב’: הגיל הרך – התפתחות רגילה וחריגה
המחקר החינוכי מעיד על חשיבות האבחון, המניעה והטיפול בגיל הרך. בלימודי הבחירה בתחום זה נעסוק ב”דרך המלך” – ניצני אוריינות בבית ובגן, נדון במעבר משפה דבורה לשפה כתובה, נעבור לאיתור מוקדם של חסכים ונלמד כיצד להשלימם בתוכניות התערבות ידידותיות שיעזרו לגשר על פערים.
ד. עבודת גמר יישומית (בסיוע סדנת ליווי בהיקף של 2 ש”ש)
בה יוכיח המורה-הלומד הפנמה והטמעה של החומר הנלמד באמצעות פרויקט יישומי בכיתה / בביה”ס.

יום הלימודים – יום רביעי 17:20-8:30
22 שעות אקדמיות על פני יום בשבוע במשך שנתיים

א. בעלי תואר ראשון – B.A. + תעודת הוראה או בעלי תואר B.Ed.
ב. ציון ממוצע של 80 לפחות בלימודי B.Ed. / B.A. ותעודת ההוראה
ג. 3 שנות ותק בהוראה/ בחינוך/ בהדרכה (תשקלנה בקשות חריגות)
ד. עבודה בפועל במערכת החינוך
ה. ראיון קבלה והתייחסות המועמד/ת לאירוע חינוכי (case-study)

חריגה מתנאי הקבלה:
המכללה תאפשר קבלה של עד 10% משיעור הסטודנטים בכל תוכנית לימודים, שאינם עומדים בתנאי הקבלה מנימוקים כגון
*
הגברת ההנגשה להשכלה הגבוהה בישראל.
*
צרכים ייחודיים של ציבורים מגוונים בישראל ואופייה הרב תרבותי של החברה.
*
נתונים אישיים ואקדמיים מיוחדים המצדיקים קבלה חריגה.

משלוח טופס הרישום בצירוף כל המסמכים המצויינים בתחתית הטופס.
לאחר קבלת המסמכים, יוזמנו המועמדים לראיון.
בנוסף לראיון תידרש התייחסות בכתב לאירוע חינוכי.

להתייעצות, ניתן לפנות אל:
ד”ר ערן לויזון – דיקן לימודי מתקדמים 04-8780023
ד”ר אסתי טוב-לי – ראש התוכנית      052-5729898

טופס רישום לתואר שני בחינוך לשנה”ל תשפ”ב 2022/2021 – טופס להורדה ומילוי ידני  לחץ כאן

טופס רישום לתואר שני בחינוך לשנה”ל תשפ”ב 2022/2021 – טופס מקוון  לחץ כאן

לשנה”ל תשפ”א לחץ כאן

לוח חופשות לשנה”ל תשפ”א לחץ כאן

דמי רישום – 400 ש”ח

שכר לימוד לכל שנת לימודים 14,400 ש”ח (עובדי משרד החינוך ורוב רשתות החינוך, זכאים להחזרים).

למורים בשבתון: הרשאה לקרן ההשתלמות לקבלת שכר לימוד – הסתדרות המורים

למורים בשבתון: הרשאה לקרן ההשתלמות לקבלת שכר לימוד – ארגון המורים

נוהל הגשת בקשה להחזר הוצאות נסיעה ללימודים/לקורס לפיתוח מקצועי

טופס הגשת בקשה להחזר הוצאות נסיעה ללימודים/לקורס לפיתוח מקצועי

ד”ר אסתר טוב לי (ראש התוכנית) – פל’ 0525-729898

מכללת שאנן – המרכז ללימודים מתקדמים

טל’:  04-87800/21/22/23

ת”ד 906 קרית שמואל, חיפה 2610901

פקס: 04-8714446

מייל: levisoneran@gmail.com

שינוי גודל גופנים

הסתרת תמונות

ההרשמה לשנה"ל תשפ"ב בעיצומה!

מלא/י את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם: