החוג להיסטוריה

High School Track: History

ראש החוג: ד"ר יצחק ציטרין

החוג להיסטוריה - המפתח לעתיד

החוג מכשיר מורים ומורות להוראת ההיסטוריה על פי תוכנית הלימודים של משרד החינוך בבתי הספר העל יסודיים. הלימודים כוללים עיון ודיון בסוגיות מרכזיות בהיסטוריה כללית ובתולדות עם ישראל, מתקופת הבית השני ועד העשורים הראשונים של מדינת ישראל.

מרצי החוג בעלי השכלה תורנית רחבה ומצוינות מחקרית אקדמית, תוך גישה של טיפוח הסטודנטים וקידומם האישי והמקצועי.

להכשיר מורים לחטיבה העליונה ( כיתות ז –י”ב) בחינוך הממלכתי-דתי, שהשקפת עולמם החינוכית מבוססת על מסד של ידע וכשורים אקדמיים במדעי החינוך והיהדות. יכולתו האקדמית של הסטודנט בתחום מקצועות ההוראה תתבסס על שליטה בגופי ידע ועל מיומנויות חקר עצמאיות.
ה’אני מאמין’ של החוג מקושר לתפיסת עולם ערכית המכוונת לבוגר בעל אוריינטציית צמיחה, מודעות עצמית-רפלקטיבית, תפיסות עולם פתוחות גמישות, סקרנות וכבוד לזולת.
כמכשירי מורים במכללה אקדמית דתית, אנו מאמינים כי היהדות מחנכת למוסר חברתי ערכי, לכבוד הדדי בגדר “דרך ארץ קדמה לתורה”. ערכים אלו מנחים את המורה לחינוך העל-יסודי, הבא מרקע תרבותי-דתי, ועליו להקרין את הערכים האלה בעבודתו.

מערך הלימודים (מותאם לסיום התואר בשלוש שנים)
הלימודים בחוג מתייחסים לשלוש חטיבות-זמן, בדגש שונה:
העת החדשה: דגש ראשון (דגש עיקרי); העת העתיקה: ( תקופת המשנה והתלמוד) דגש שני; ימי-הביניים: מבואות – דגש משני.

שנה א’

הקורס סוג הקורסמס’ ש”ש
רומא: מעיר-מדינה, לאימפריהחובה1
תולדות התקופה הקלאסיתחובה1
תולדות עם ישראל בתקופת הבית השניחובה1
מירושלים לאושא: מבית המקדש למקדש מעטחובה1
ראשיתה של אירופה – אירופה בימי הביניים המוקדמיםמבוא/חובה1
היהודים בימי הבינייםמבוא/חובה1
אירופה מהרנסנס ועד המהפכה הצרפתיתחובה1
אירופה במאה ה-19 הארוכה – ממהפכה הצרפתית עד מלחמת העולם הראשונהחובה1
תולדות עם ישראל בעת החדשהחובה2
קורס בחירה מחטיבת ההיסטוריה הקלאסיתבחירה2
סה”כ 10

שנה ב’

הקורס סוג הקורסמס’ ש”ש
תולדות התקופה ההלניסטיתחובה1
סדנת ההיסטוריוןחובה1
אירופה: הלאומיות במאה ה-19 ובראשית המאה ה-20חובה1
ממבשרי ציון לתנועה הציוניתחובה1
מאנטישמיות לשואהחובה1
קורס בחירה מחטיבת ההיסטוריה הקלאסיתבחירה1
קורסי בחירה מחטיבת ההיסטוריה בעת החדשהבחירה2
סה”כ 8

– ימי עיון וסיורים מסלוליים
ימי עיון בנושא זכרון-השואה והוראתה
התנסות בסימולציות בהוראה במרכז הסימולציות במכללה.

תנאי קבלה: 

1 . זכאות לתעודת בגרות.
2 . עמידה בהצלחה באחד ממסלולי הקבלה שלהלן: 
א. מסלול תעודת בגרות איכותית: קבלה ללימודים על סמך ההרכב והציונים של תעודת הבגרות, ללא מבחן פסיכומטרי בכפוף לממוצע משוקלל של ציוני הבגרות 92 לפחות.
ב. מסלול תעודת בגרות ומבחן פסיכומטרי: קבלה ללימודים על סמך ממוצע של ציון הבחינה הפסיכומטרית והציון המשוקלל של תעודת הבגרות (כולל הבונוסים), במשקל של 50% לכל רכיב. הציון המשולב הנדרש לקבלה הנו 540 לפחות. 
מועמדים ללימודים בעלי ציון משולב (בגרות+פסיכומטרי) 539-525 יתקבלו ללימודים אם ישיגו ציון 5.5 לפחות במבחן מסיל”ה.
מועמדים ללימודים בגילאי 30 + חסרי זכאות לתעודת בגרות יחויבו במכינה לגילאי 30 + ויידרשו להציג ציון פסיכומטרי 540 לפחות (לא משולב).
3 . מבחן מסיל”ה בהתאם לצורך. 
4 . ראיון אישי.
5 . ראיון אישי וקבוצתי עם ראש המסלול.
6 . מבחני כניסה להתמחויות מתמטיקה ואנגלית.

חריגה מתנאי הקבלה:
המכללה תאפשר קבלה של עד 10% משיעור הסטודנטים בכל תוכנית לימודים, שאינם עומדים בתנאי הקבלה מנימוקים כגון
הגברת ההנגשה להשכלה הגבוהה בישראל.
צרכים ייחודיים של ציבורים מגוונים בישראל ואופייה הרב תרבותי של החברה.
נתונים אישיים ואקדמיים מיוחדים המצדיקים קבלה חריגה.

לרישום:
מאיה איסקוביץ’ – 052-4748616, 04-8780008 (בנות)
הרב ד”ר הראל שפירא – 054-4931075 (בנים)

לכל עניין ושאלה:
ד”ר יצחק ציטרין
yitzhakcy@gmail.com
04-8780043
025-5520202
בניין המנהלה (קפיטריה) קומה ג’, חדר 643.
קבלת סטודנטים: 
בתיאום מראש בלבד.

 

למערכת לימודים לחץ כאן

לרישום:
מאיה איסקוביץ’ –  04-8780008, 4513*

לפרטים נוספים:
ד”ר יצחק ציטרין
yitzhakcy@gmail.com
04-8780043
025-5520202
בניין המנהלה (קפיטריה) קומה ג’, חדר 643.
קבלת סטודנטים: 
בתיאום מראש בלבד.

שינוי גודל גופנים

הסתרת תמונות

ההרשמה לשנה"ל תשפ"ב בעיצומה!

מלא/י את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם: