מוסדות המכללה וועדותיה

שם פרטי תפקיד

הרב ד”ר בן-נון יואל – יו”ר 

אבן צור אסנת

אלון ירדנה

בורנשטיין גילה

ברקאי אורי

גבאי חיים

גור שלומית

פרופ’ הורוביץ טליה

הרש יצחק

ויזל יעקב

ונחוצקר אלי

זימרמן ישראל

טיטלבאום נחמה

טל מוריה

ד”ר כלפון אסתר

ד”ר כספרסקי ברוריה

פרופ’ לוי אבי

ד”ר לויזון ערן

מיכה שלו

ד”ר נוימן אפרים

פרופ’ סקורצקי קרל

פיזם חנניה

ד”ר פרידמן מרדכי

קפלן ניצן

שטרית שמעון

שלומאי יפה


חבר הנאמנים של המכללה משמש כאספה הכללית של העמותה. המושב של חבר הנאמנים מתקיים בדרך כלל אחת לשנה, במועד שייקבע על-ידי הוועד המנהל. תקופת הכהונה של חבר בחבר הנאמנים (עמותה) תהיה עד 12 שנים, להוציא חברים מייסדים שתקופת כהונתם אינה מוגבלת. המניין החוקי, הדרוש לפתיחת ישיבה של חבר הנאמנים, יהיה, לפחות, 60% ממספר חברי חבר הנאמנים.
עיקר סמכותם של חבר הנאמנים הוא לבחור את העומד בראשם; לבחור את הוועד המנהל; לאשר את בחירת נשיא המכללה; לבחור את ועדת הביקורת ולקבוע את סמכויותיה, וכן, למנות רואה חשבון ומבקר פנים לעמותה.
תפקיד חבר הנאמנים הוא גם לפקח על הנהלת ענייניה, עיסוקיה ונכסיה של העמותה; לאשר את התוכניות והתקציבים לפיתוח המכללה; לדון בדו”ח על פעילות המוסד והתקדמותו; לדון בדו”ח ועדת הביקורת ובמסקנותיה; להקים ועדות ולקבוע את סמכויותיהן; לאשר את מאזן העמותה ולתקן את תקנון העמותה.
הוועד המנהל
חברים:
ויזל יעקב – יו”ר ועד מנהל
ברקאי אורי
טיטלבאום נחמה
פיזם חנניה
שטרית שמעון
תפקידים: 
לאשר את התקציב הרגיל ואת תקציב הפיתוח של העמותה ולהחליט על שינויים בביצוע התקציב המאושר. להתקין נהלים ותקנונים באותם תחומים, שאינם בסמכות המועצה האקדמית העליונה. להקים ועדות קבע וועדות אד-הוק ולקבוע את סמכויותיהן. לאשר שינויים במבנה של גופים מנהליים בעמותה.
חברים:   
 

פרופ’ דוד בן חיים – יו”ר המועצה

פרופ’ עלית אולשטיין יו”ר ועדת מינויים, שאנן

פרופ’ מנחם במברגר

פרופ’ גנדלמן אולג

פרופ’ ניסים דנה

פרופ’ טליה הורוביץ

פרופ’ אלכסנדר חנן

ד”ר אסתר טוב לי

ד”ר אסתר כלפון

פרופ’ שרה כ”ץ

פרופ’ אבי לוי – נשיא מכללת שאנן

ד”ר ערן לויזון

פרופ’ רות לין

פרופ’ סטיב ליפסון

פרופ’ מנחם מור

פרופ’ מרסל מחלוף

    פרופ’ משה סטופל

    פרופ’ שרגא פישרמן

    פרופ’ מרדכי פכטר

    פרופ’ עמוס פריש

    ד”ר יצחק ציטרין

    פרופ’  מיכה  קליין

    פרופ’ שמשון רובין

    פרופ’ ישראל רוזנסון
פרופ’ שלמה רומי

    פרופ’ משה רופמן

    פרופ’ שמואל שחם

המועצה האקדמית היא הרשות האקדמית העליונה של המכללה, המופקדת על ההוראה, על ההדרכה ועל המחקר והפיתוח האקדמי. החלטותיה מחייבות את כל הגופים האקדמיים של המכללה. סמכויותיה חלות על כל הגופים במכללה, והיא תפעל בהתאם להחלטות ולהנחיות של המועצה להשכלה גבוהה, כפי שיפורסמו מעת לעת.

תפקידים:  לפקח על פעולות הגופים האקדמיים; להמליץ על תכניות לפיתוח אקדמי של המכללה – בתיאום עם משרד החינוך ובכפוף לכללי המועצה להשכלה גבוהה, ו/או להמליץ על שינוים בתכניות קיימות של המכללה; להמליץ על שינויים במבנה של גופים אקדמיים קיימים; לקבוע כללים לפיקוח על רמת ההוראה, על רמת המטלות לסוגיהן (עבודות, בחינות, סדנאות, תרגילים וכיו”ב) ועל כללי הגשתן; לאשר כללים להענקת התארים האקדמיים – בכפוף להנחיות המועצה להשכלה גבוהה; לאשר כללים למתן תעודות הוראה ותעודות אחרות – בכפוף להנחיות משרד החינוך; לקבוע כללים מנחים לקידום המחקר; לקבוע כללים מנחים למינויים ולקידום בדרגות האקדמיות, ולאשר את החלטות ועדת המינויים; לבחור חברים לוועדת-המינויים. להקים ועדות קבע וועדות אד-הוק ולקבוע את סמכויותיהן. לקבוע תנאי קבלה של סטודנטים (בתיאום עם משרד החינוך), תנאי מעבר, תנאי סיום ומשך הלימודים המינימלי והמקסימלי האפשרי לכל תוכנית. לקבוע זכויות וחובות של חברי הסגל האקדמי (למעט הסכמי עבודה והסכמי שכר). לאשר תקנוני-משמעת לסטודנטים ולחברי הסגל האקדמי ולפקח על ביצועם. לקבוע נהלים ותקנונים בכל הנושאים שבתחום סמכותה. לאשר את מינוי בעלי התפקידים הבאים: יו”ר המועצה האקדמית העליונה, סגן יו”ר המועצה האקדמית העליונה, ראשי התמחויות, דיקן סטודנטים. המועצה האקדמית העליונה תוכל לדון ולהחליט בנושאים אקדמיים נוספים לפי צרכי המכללה – בהתאם להנחיות המל”ג.
ועדת מינויים 
 

ועדת המינויים תגבש קריטריונים למינויים ולהעלאות בדרגות – בהתאם לכללים המנחים של המועצה להשכלה גבוהה. הוועדה תדון במינויים של מועמדים לדרגות קידום ובהמלצות של מועמדים לדרגות קידום בכירות ותחליט עליהם.
ועדת הוראה
  כזרוע מבצעת של המועצה האקדמית: דיון בתוכניות לימודים חדשות; בדיקת שינויים בתוכניות לימודים קיימות; דיווח על הפעילות האקדמית ומעקב אחר רמת ההוראה והצעות לשיפורה.
ועדת סטטוס
 תפקידה לדון ולאשר בקשות אקדמיות ייחודיות של סטודנטים, כגון: מועדי מבחנים, זמני הגשת עבודות, בקשות פטור, מבחנים בעל-פה, אופי הערכה, היעדרויות מקורסים, הכרה בלימודים קודמים; לדון בבקשות מנהליות חריגות של סטודנטים.
ועדת משמעת – סטודנטים
 הוועדה תדון בבעיות משמעת של סטודנטים – בהתאם לנוהלי משרד החינוך; כל סטודנט, שהוגשה נגדו תלונה בגין עבירת משמעת, יקבל הודעה על התלונה ועל מועד הדיון בעניינו מראש הוועדה; ועדת המשמעת תאפשר לו להופיע אישית בפנייה ולהשמיע את טענותיו; לסטודנט שמורה זכות לדיון נוסף בפני הוועדה, וכן – זכות ערעור על החלטת הוועדה בפני נשיא המכללה; הרחקת סטודנט מלימודים תיעשה על-פי הנהלים של משרד החינוך. 
ועדת אתיקה – מרצים
  הוועדה תדון בבעיות אתיקה של מורים, בין מורים – למורים ובין מורים –לסטודנטים. כל תלונה תוגש לנשיא המכללה. המלצת הוועדה תועבר לידיעת ראש המועצה האקדמית. ערעור על החלטות הוועדה יוגש ליו”ר המועצה האקדמית, והחלטה בערעור תינתן ע”י יו”ר המועצה האקדמית ונשיא המכללה. הערה: במקרה של תלונה של סטודנטית נגד מרצה – תצורף לוועדה דיקנית הסטודנטים.
ועדת מחקר
 תפקידה לשפר את איכות המחקר במכללה ולהגדיל את היקפו; לעודד הקמת מכוני מחקר במכללה; לפתח ולטפח פעילות יצירתית; לפתח ולטפח משאבי למידה בזיקה לחינוך, לתחומי הדעת הנלמדים במכללה, ו/או להוראה; לעודד מחקרים אשר נתמכים על-ידי קרנות חיצוניות; לעודד קשרי מחקר בין המכללה למוסדות אקדמיים בארץ ובחו”ל; לספק שירותי הנחייה לחוקרים בתהליך קבלת קרנות מימון; להוות גוף מייצג למחקר במכללה בפני הגופים השונים הנוגעים בנושא.
מועצה פדגוגית (לפי מסלולים):
  תפקידה, לעקוב אחרי התקדמות הסטודנט בלימודים ובעבודה המעשית ולדון בפרט על-פי הצורך. כמו-כן, מתן המלצה על הפסקת לימודים של סטודנט בשל כישלונות בקורסים, בעבודה המעשית או בשל אי-התאמה אישית להוראה.
פורום מרכזי מסלולים והדרכה
 תפקידו, קביעת התכניות ודפוסי העבודה בהתנסות בשדה החינוך; מעקב אחרי הישגי הסטודנטים בעבודה המעשית; יצירת קשרים עם מוסדות החינוך ואחריות להדרכת הגננות והמורים המאמנים; תיאום בין לימודי הדיסציפלינות, המתודיקות והעבודה המעשית.
ועדה לקבלת תלמידים
 תפקידה, דיון ואישור או דחייה של מועמדים ללימודים במכללה על סמך נתוני הקבלה והראיון. לצורך הראיונות האישיים והקבוצתיים יצורפו לוועדה אד-הוק חברי סגל נוספים.
• למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון • • למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון •

כל הדלתות פתוחות בפניכם (תחומי הלימוד במכללה)

מה כדאי לי ללמוד?

תואר ראשון

הכשרה להוראה ותעודת הוראה .B.Ed

תואר שני

.M.Ed בחינוך והוראה

המרכז ללימודים מתקדמים

פיתוח מקצועי והסבה אקדמאים להוראה

חוגים

מסלולים

מסלולים

תוכניות מיוחדות

מדרשות / בית מדרש נשים

"נחיתה רכה" – (סטאז')
היחידה להתמחות וכניסה להוראה

צרו איתנו קשר

הסתרת תמונות

ההרשמה לשנה"ל תשפ"ב בעיצומה!

מלא/י את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם: