הסתרת תמונות

מוסדות המכללה וועדותיה

שם פרטיתפקיד
מלמד אהרון שופט (בדימוס) – יו"ר
בלום אליצור 
הרב בן-נון יואל 
ברקאי אורי 
גן-צבי משה 
הרטמן עלי 
הרב פרופ' הרשקוביץ דניאל 
ויזל  יעקב 
ונחוצקר אלי 
טאוב יעקב 
פרופ' סקורצקי קרל 
פיזם חנניה 
שטיינברג לילך 
שלומאי יפה 
ד"ר אוברמן ג'וני 
בורנשטיין גילה 
ניצן בלום 
גבאי חיים 
גור שלומית 
פרופ' הורוביץ טליה 
טיטלבוים נחמה 
הרש יצחק 
ליאורה כלאף 
רגינה כלאף 
ד"ר כלפון אסתר 
ד"ר כספרסקי ברוריה 
טל מוריה 
ד"ר סימון חוה 
פרופ' מאורי ישעיהו 
 מיכאל פריד 
ד"ר פרידמן מרדכי 
פרופ' פריש יחיאל 
חבר הנאמנים של המכללה משמש כאספה הכללית של העמותה. המושב חבר הנאמנים מתקיים אחת לשנה במועד, שייקבע על-ידי הוועד המנהל. תקופת הכהונה של חבר בחבר הנאמנים (עמותה) תהיה עד 12 שנים, להוציא חברים מייסדים שתקופת כהונתם אינה מוגבלת. המניין החוקי, הדרוש לפתיחת ישיבה של חבר הנאמנים, יהיה, לפחות, 60% ממספר חברי חבר הנאמנים.
עיקרי סמכותם של חבר הנאמנים לבחור את העומד בראשם; לבחור את הוועד המנהל; לאשר את בחירת נשיא המכללה; לבחור את ועדת הביקורת ולקבוע את סמכויותיה, וכן, למנות רואה חשבון ומבקר פנים לעמותה.
תפקידם של חבר הנאמנים לפקח על הנהלת ענייניה, עסקיה ונכסיה של העמותה; לאשר את התוכניות והתקציבים לפיתוח המכללה; לדון בדו"ח על פעילות המוסד והתקדמותו; לדון בדו"ח ועדת הביקורת ובמסקנותיה; להקים ועדות ולקבוע את סמכויותיהן; לאשר את מאזן העמותה ולתקן את תקנון העמותה.
כל קבלת ההחלטות של חבר הנאמנים תתקבלנה בתהליך דמוקרטי של הצבעת הנוכחים, להוציא בחירת יו"ר העמותה ונשיא המכללה. יו"ר העמותה ונשיא המכללה ייבחרו ברוב יחסי של חברי העמותה נוכחים.
הוועד המנהל
חברים:מר אורי ברקאי – יו"ר
השופט (בדימוס) אהרן מלמד
מר אלי וונחוצקר
תפקידים:לאשר את התקציב הרגיל ואת תקציב הפיתוח של העמותה ולהחליט על שינויים בביצוע התקציב המאושר. להתקין נהלים ותקנונים באותם תחומים, שאינם בסמכות המועצה האקדמית העליונה. להקים ועדות קבע וועדות אד-הוק ולקבוע את סמכויותיהן. לאשר שינויים במבנה של גופים מנהליים בעמותה.
חברים:פרופ' דוד בן חיים – יו"ר המועצה
פרופ' מנחם במברגר
פרופ' גנדלמן אולג
פרופ' ניסים דנה
פרופ' טליה הורוביץ
פרופ' אלכסנדר חנן
ד"ר אסתר טוב לי
ד"ר אסתר כלפון
ד"ר ערן לויזון
פרופ' רות לין
פרופ' סטיב ליפסון
פרופ' ישעיהו מאורי
פרופ' מרסל מחלוף
פרופ' משה סטופל
פרופ' שרגא פישרמן
פרופ' מרדכי פכטר
גב' טלי פריד
פרופ' יחיאל פריש
נשיא המכללה
פרופ' עמוס פריש
ד"ר יצחק ציטרין
פרופ'  מיכה  קליין
פרופ' שמשון רובין
פרופ' שמואל שחם
המועצה האקדמית היא הרשות האקדמית העליונה של המכללה, המופקדת על ההוראה, על ההדרכה ועל המחקר והפיתוח האקדמי. החלטותיה מחייבות את כל הגופים האקדמיים של המכללה. סמכויותיה חלות על כל הגופים במכללה, והיא תפעל בהתאם להחלטות ולהנחיות של המועצה להשכלה גבוהה, כפי שיפורסמו מעת לעת.
תפקידים: לפקח על פעולות הגופים האקדמיים; להמליץ על תכניות לפיתוח אקדמי של המכללה – בתיאום עם משרד החינוך ובכפוף לכללי המועצה להשכלה גבוהה, ו/או להמליץ על שינוים בתכניות קיימות של המכללה; להמליץ על שינויים במבנה של גופים אקדמיים קיימים; לקבוע כללים לפיקוח על רמת ההוראה, על רמת המטלות לסוגיהן (עבודות, בחינות, סדנאות, תרגילים וכיו"ב) ועל כללי הגשתן; לאשר כללים להענקת התארים האקדמיים – בכפוף להנחיות המועצה להשכלה גבוהה; לאשר כללים למתן תעודות הוראה ותעודות אחרות – בכפוף להנחיות משרד החינוך; לקבוע כללים מנחים לקידום המחקר; לקבוע כללים מנחים למינויים ולקידום בדרגות האקדמיות, ולאשר את החלטות ועדת המינויים; לבחור חברים לוועדת-המינויים. להקים ועדות קבע וועדות אד-הוק ולקבוע את סמכויותיהן. לקבוע תנאי קבלה של סטודנטים (בתיאום עם משרד החינוך), תנאי מעבר, תנאי סיום ומשך הלימודים המינימלי והמקסימלי האפשרי לכל תוכנית. לקבוע זכויות וחובות של חברי הסגל האקדמי (למעט הסכמי עבודה והסכמי שכר). לאשר תקנוני-משמעת לסטודנטים ולחברי הסגל האקדמי ולפקח על ביצועם. לקבוע נהלים ותקנונים בכל הנושאים שבתחום סמכותה. לאשר את מינוי בעלי התפקידים הבאים: יו"ר המועצה האקדמית העליונה, סגן יו"ר המועצה האקדמית העליונה, ראשי התמחויות, דיקן סטודנטים.המועצה האקדמית העליונה תוכל לדון ולהחליט בנושאים אקדמיים נוספים לפי צרכי המכללה – בהתאם להנחיות המל"ג.
ועדת מינויים
תפקידיםועדת המינויים תגבש קריטריונים למינויים ולהעלאות בדרגות – בהתאם לכללים המנחים של המועצה להשכלה גבוהה. הוועדה תדון במינויים של מועמדים לדרגות קידום ובהמלצות של מועמדים לדרגות קידום בכירות ותחליט עליהם.
ועדת הוראה
תפקידים: כזרוע מבצעת של המועצה האקדמית: דיון בתכניות לימודים חדשות; בדיקת שינויים בתכניות לימודים קיימות; דיווח על הפעילות האקדמית ומעקב אחר רמת ההוראה והצעות לשיפורה.
ועדת סטטוס
תפקידים:לדון ולאשר בקשות אקדמיות ייחודיות של סטודנטים, כגון: מועדי מבחנים, זמני הגשת עבודות, בקשות פטור, מבחנים בעל-פה, אופי הערכה, היעדרויות מקורסים, הכרה בלימודים קודמים; לדון בבקשות מנהליות חריגות של סטודנטים.
ועדת משמעת – סטודנטים
תפקידים:הוועדה תדון בבעיות משמעת של סטודנטים – בהתאם לנוהלי משרד החינוך; כל סטודנט, שהוגשה נגדו תלונה בגין עבירת משמעת, יקבל הודעה על התלונה ועל מועד הדיון בעניינו מראש הוועדה; ועדת המשמעת תאפשר לו להופיע אישית בפנייה ולהשמיע את טענותיו; לסטודנט שמורה זכות לדיון נוסף בפני הוועדה, וכן – זכות ערעור על החלטת הוועדה בפני ראש המכללה; הרחקת סטודנט מלימודים תיעשה על-פי הנהלים של משרד החינוך במסמך "מנהל לומדים במוסדות להכשרת עובדי הוראה" (תשס"ד).
ועדת אתיקה – מרצים
תפקידים:הוועדה תדון בבעיות אתיקה של מורים, בין מורים – למורים ובין מורים –לסטודנטים. כל תלונה תוגש לראש המכללה. המלצת הוועדה תועבר לידיעת ראש המועצה האקדמית. ערעור על החלטות הוועדה יוגש ליו"ר המועצה האקדמית, והחלטה בערעור תינתן ע"י יו"ר המועצה האקדמית וראש המכללה.הערה: במקרה של תלונה של סטודנטית נגד מרצה – יצורף לוועדה דיקן הסטודנטים.
ועדת מחקר
תפקידיםלשפר את איכות המחקר במכללה ולהגדיל את היקפו; לעודד הקמת מכוני מחקר במכללה; לפתח ולטפח פעילות יצירתית; לפתח ולטפח משאבי למידה בזיקה לחינוך, לתחומי הדעת הנלמדים במכללה, ו/או להוראה; לעודד מחקרים אשר נתמכים על-ידי קרנות חיצוניות; לעודד קשרי מחקר בין המכללה למוסדות אקדמיים בארץ ובחו"ל; לספק שירותי הנחייה לחוקרים בתהליך קבלת קרנות מימון; להוות גוף מייצג למחקר במכללה בפני הגופים השונים הנוגעים בנושא.
מועצה פדגוגית (לפי מסלולים):
תפקידיםמעקב אחרי התקדמות הסטודנט בלימודים ובעבודה המעשית ודיון בפרט על-פי הצורך. מתן המלצה על הפסקת לימודים של סטודנט בשל כישלונות בקורסים, בעבודה המעשית או בשל אי-התאמה אישית להוראה.
פורום מרכזי מסלולים והדרכה
תפקידיםקביעת התכניות ודפוסי העבודה בהתנסות בשדה החינוך; מעקב אחרי הישגי הסטודנטים בעבודה המעשית; יצירת קשרים עם מוסדות החינוך ואחריות להדרכת הגננות והמורים המאמנים; תיאום בין לימודי הדיסציפלינות, המתודיקות והעבודה המעשית.
ועדה לקבלת תלמידים
תפקידים דיון ואישור או דחייה של מועמדים ללימודים במכללה על סמך נתוני הקבלה והראיון. לצורך הראיונות האישיים והקבוצתיים יצורפו לוועדה אד-הוק חברי סגל נוספים.
• למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון • • למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון •

כל הדלתות פתוחות בפניכם (תחומי הלימוד במכללה)

מה כדאי לי ללמוד?

תואר ראשון

הכשרה להוראה ותעודת הוראה .B.Ed

תואר שני

.M.Ed בחינוך והוראה

המרכז ללימודים מתקדמים

פיתוח מקצועי והסבה אקדמאים להוראה

חוגים

 • חינוך מיוחד
 • מקרא
 • תורה שבעל פה
 • חינוך מתמטי
 • היסטוריה
 • אנגלית

מסלולים

 • הכשרה מורות לגיל הרך
 • הכשרת מורים לבית הספר היסודי (כיתות א'-ו')
 • הכשרת מורים לבית הספר העל-יסודי (ז'-י')
 • הכשרת מורים לחינוך מיוחד

מסלולים

 • המרכז ללימודים מתקדמים, פיתוח מקצועי והסבה אקדמאים להוראה
 • השלמת תואר בוגר בהוראה (.B.Ed)
 • הרחבת הסמכה לבעלי תואר אקדמי ותעודת הוראה
 • הרחבת הסמכה לגננות/מורים בעלי תואר מוסמך בכיר
 • תעודת הוראה לאקדמאים דתיים
 • פיתוח מקצועי
 • לימודי תעודה
 • אבני ראשה - תוכנית להכשרת מנהלים

תוכניות מיוחדות

מדרשות / בית מדרש נשים

"נחיתה רכה" – (סטאז')
היחידה להתמחות וכניסה להוראה

 • רג"ב (ראש גדול בהוראה) - מסלול מצוינות
 • הכשרת יוצאי אתיופיה
 • מסלול להכשרת חרדים
 • מסלול להכשרת גברים
 • מסלול בנות צאנז - בית חנה
 • מסלול בנות חב"ד - בית רבקה
 • "תואר בטוהר" - מסלול השלמת .B.Ed לבוגרות
 • סמינר או מכללה חרדית
 • אמיצי רוח - מסלול מואץ לתואר ראשון ושני למצטינות
 • כפני רוח – לימוד אקדמי בשילוב אולפנא ושירות לאומי
 • מדרשת שאנן - לימודי תואר בשילוב בית מדרש בין-תחומי
 • בית מדרש נשים אלי-ה - נשים לומדות ויוצרות
 • בית מדרש אשכולות - שילוב ייחודי תלמוד, הלכה ומחשבה
 • עורי צפון – לימודי מדרשה בשילוב לימודים אקדמיים
 • התמחות בהוראה (סטאז')
 • סדנאות התמחות (סטאז') ל"סדירות"
 • סדנאות ההתמחות (סטאז') "לבנים תורניים"
 • קורסים לגננות ולמורים "חדשים"
 • קורסי "חונכים ומלווים"

צרו איתנו קשר

 • טלפון: 04-8780000
 • פקס: 04-8714445
 • כתובת: רח' הים התיכון 7, קריית שמואל, חיפה
 • ימים א'-ה': 19:00-08:30 | יום ו': 13:00-09:00
שינוי גודל גופנים