החוג להוראת תורה שבעל פה
Elementary School Track: Oral Law
High School Track: Oral Law

ראש החוג: הרב ד"ר הראל שפירא

לפי מסורת ישראל מדורי דורות שתי תורות ניתנו לישראל, כשהן כרוכות זו בזו – תורה שבכתב ותורה שבעל פה. לימודי התורה שבעל-פה מהווים תשתית מרכזית בהקניית ידע וערכיים יהודיים. 

בהתמחות בתורה שבעל פה במכללה ניתן להצביע על מספר מטרות. מטרה ראשונה הנה להקנות לסטודנטיות ולסטודנטים התמצאות בסיסית בספרות התורה שבעל פה ובפרשנותה החל מספרות התנאים (המשנה, התוספתא ומדרשי ההלכה) דרך ספרות האמוראים (התלמודים, הבבלי והירושלמי) וכלה בספרות הבתר תלמודית (ספרות הפירושים והחידושים, ספרות הפסקים וספרות השו”ת).

מטרה נוספת הנה להכשיר לומדת ולומד עצמאי בעל ידע נרחב הן בדרכי הלמידה השונות של התורה שבעל פה, והן בדרכי ההוראה של ספרות זו במערכת חינוך במדינת ישראל. במסגרת שיטות הלימוד וההוראה ייחשפו הסטודנטים לעיון במקורות משני היבטים מרכזיים: ההיבט הראשון הוא היכרות מעמיקה עם שיטת הפרשנות המסורתית, שהייתה נהוגה במשך דורות רבים ועיקריה: לימוד הטקסט כפשוטו, כמדרשו ובשיטות האנליזה והסינתזה. זאת תוך היכרות עם דרכם הפרשנית של גדולי ישראל. ההיבט השני הוא שיטת המחקר המודרני בניתוח הספרות התלמודית והרבנית. עיקריה של שיטה זו הם עיון בנוסח הקטע הנלמד (כתבי יד, קטעי  גניזה, דפוסים ראשונים, מהדורות מדעיות ועוד) כבסיס לכל לימוד סוגיא, תוך דיון בהתהוות הנוסח ובמאפייניו השונים. זאת בנוסף לשימוש במקבילות בספרות חז”ל לשם עיון והעמקה בקטע הנלמד, וכן פרשנות על דרך הריאליה (Sitz im leben ), המדגישה היבטים של בוטניקה, היסטוריה, משפט, גיאוגרפיה ועוד.

בוגרי החוג לתורה שבע”פ יהיו מורים ומחנכים ערכיים בעלי מגוון רחב של כלים ללמידה ולהוראה של ספרות התורה שבעל פה, ואוחזים בידע מקיף בתחומי האגדה, ההלכה וההגות היהודית. זאת בנוסף להשקפת עולם דתית וציונית מעמיקה, שתסייע להם בתהליכי החינוך וההוראה במוסדות החינוך השונים במדינת ישראל.

הלימודים בחוג מוצעים כהתמחות ראשית (בהיקף של 26 ש”ש), וכחטיבה במסגרת ההתמחות במסלול היסודי (בהיקף של 15 ש”ש).

בתוכנית הלימודים מוצעים קורסים בתחומים עיקריים:

  1. קורסי מבואות: מבוא לתורה שבעל פה (תנאים ואמוראים), מבוא לספרות האגדה, הדרכה ביבליוגרפית.
  2. קורסי תוכן בהלכה: הלכות שבת, חג ומועד, כשרות, מצוות התלויות בארץ ועוד.
  3. קורסי תוכן בפרקי משנה: עיונים במסכתות פסחים, סדר נשים, מסכת אבות ועוד.
  4. קורסי תוכן במדרשי תנאים ואמוראים: עיונים במכילתא דרבי ישמעאל, עיונים בספרי דברים, עיונים בויקרא רבה, עיונים באסתר רבה.
  5. קורסי תוכן במסכתות התלמוד: עיונים בפרק חלק, עיונים במסכת שבת ועוד.
  6. קורס מתקדם: סמנריון.
שם נייד מייל
ראש החוג: הרב ד”ר הראל שפירא 054-4931075 rlshapirashaanan@gmail.com
מד”פ הרב יעקב קליין 052-7024172 jacobklain@gmail.com
רחלי שולשטיין 050-8813190 rachelishul@walla.com
הרב ד”ר ירון זילברשטיין 052-3969720 yaroir@walla.com
הרב ד”ר רונן לוביץ 050-5794757 ronenlbtch@gmail.com

תנאי קבלה: 

1 . זכאות לתעודת בגרות.
2 . עמידה בהצלחה באחד ממסלולי הקבלה שלהלן: 
א. מסלול תעודת בגרות איכותית: קבלה ללימודים על סמך ההרכב והציונים של תעודת הבגרות, ללא מבחן פסיכומטרי בכפוף לממוצע משוקלל של ציוני הבגרות 92 לפחות.
ב. מסלול תעודת בגרות ומבחן פסיכומטרי: קבלה ללימודים על סמך ממוצע של ציון הבחינה הפסיכומטרית והציון המשוקלל של תעודת הבגרות (כולל הבונוסים), במשקל של 50% לכל רכיב. הציון המשולב הנדרש לקבלה הנו 540 לפחות. 
מועמדים ללימודים בעלי ציון משולב (בגרות+פסיכומטרי) 539-525 יתקבלו ללימודים אם ישיגו ציון 5.5 לפחות במבחן מסיל”ה.
מועמדים ללימודים בגילאי 30 + חסרי זכאות לתעודת בגרות יחויבו במכינה לגילאי 30 + ויידרשו להציג ציון פסיכומטרי 540 לפחות (לא משולב).
3 . מבחן מסיל”ה בהתאם לצורך. 
4 . ראיון אישי.
5 . ראיון אישי וקבוצתי עם ראש המסלול.
6 . מבחני כניסה להתמחויות מתמטיקה ואנגלית.

חריגה מתנאי הקבלה:
המכללה תאפשר קבלה של עד 10% משיעור הסטודנטים בכל תוכנית לימודים, שאינם עומדים בתנאי הקבלה מנימוקים כגון
הגברת ההנגשה להשכלה הגבוהה בישראל.
צרכים ייחודיים של ציבורים מגוונים בישראל ואופייה הרב תרבותי של החברה.
נתונים אישיים ואקדמיים מיוחדים המצדיקים קבלה חריגה.

לרישום:
מאיה איסקוביץ’ – 052-4748616, 04-8780008 (בנות)
הרב ד”ר הראל שפירא – 054-4931075 (בנים)

לכל עניין ושאלה:
הרב ד”ר הראל שפירא
04-8780050 
מייל: rlshapirashaanan@gmail.com
חדר 644, בנין המנהלה (קפיטריה), קומה ג’

 

לרישום:
מאיה איסקוביץ’ – 052-4748616, 04-8780008 (בנות)
הרב ד”ר הראל שפירא – 054-4931075 (בנים)

לפרטים נוספים:
הרב ד”ר הראל שפירא
04-8780050 
מייל: rlshapirashaanan@gmail.com 
חדר 644, בנין המנהלה (קפיטריה), קומה ג’

 

שינוי גודל גופנים