תקנות, נהלים, סדרי לימוד והרשמה

במכללת שאנן, המכשירה מחנכות ומחנכים למערכת החינוך הממלכתית הדתית בישראל, מתבקשים הסטודנטים במכללה להיות מודעים לתפקידם בעתיד כמחנכים במערכת החמ”ד, ולנהל את אורח חייהם באופן המתבקש, מתאים והולם למחנכים במגזר הדתי והחרדי.

בעת שהות הסטודנטים והסטודנטיות בקמפוס המכללה, עליהם להקפיד על סגנון הלבוש ועל הופעה מכובדת אשר הולמים את החברה הדתית והחרדית ואת הנהוג בה.

– מערך הקורסים מתפרסם כל שנה לקראת הקיץ.
– כל לומד יקבל ייעוץ לבניית תוכנית הלימודים האישית בהתאם למסלול הלימודים/התמחות ובהתחשב בנתונים אישיים ובלימודים קודמים.
– במסגרת הלימודים לתואר ראשון .B.Ed, חובה להשתתף בשני קורסים סמינריונים (בד”כ, אחד בחינוך ואחד בתחום ההתמחות), בקורס אוריינות אקדמית ושיטות מחקר וכן להשלים לימודי אנגלית.
– אקדמאים הלומדים לתעודת הוראה חייבים בקורס סמינריוני אחד, בתחום ההתמחות.
– תוכנית הלימודים תיחתם על-ידי ראש/מרכז החוג או על-ידי דיקן לימודי ההמשך.

בקשות לשינויים בקורסים יש להגיש בכתב למזכירות המרכז ללימודי המשך במהלך השבועיים הראשונים של הסמסטר. הבקשה תענה בחיוב במידה והקורס מתאים לתוכנית הלימודים האישית ואם יש בו מקום. לא יאושרו שינויים בקורסים בחלוף שבועיים מתחילת הסמסטר. 

הרשימה הרשמית, המאושרת של הסטודנטים בכל קורס, היא הרשימה המונפקת מהמחשב. משתלם/מרצה המוסיף שמות בכתב יד עושה זאת על אחריותו האישית, שכן הקורס לא יחשב גם אם הסטודנט/משתלם עמד, לכאורה, בחובות הקורס.

– ההשתתפות בשיעורים, בסדנאות, בסיורים ובכל פעילות אחרת הקשורה בלימודים היא חובה.
– חובת הנוכחות בקורסים עומדת על 80% לפחות, ממספר המפגשים בכל סמסטר. היעדרות גבוהה יותר תגרום לביטול הקורס. במקרים גבוליים ייתכן ותוטל משימת השלמה.
– יש להקפיד ולהגיע להרצאה במועד (מרצים ומשתלמים). זכותו של המרצה למנוע כניסת מאחרים והדבר יחשב כהיעדרות.

– ההשתתפות בבחינות או מסירת עבודות במועד שיקבע היא חובה המוטלת על כל המשתלמים.
– משתלמים אשר לא מלאו כל חובותיהם בקורס (בחינות או עבודות) במהלך שנת הלימודים ועד המועד שנקבע או המועד אשר אושר על-ידי המרצה, לא יורשו להשלים חובות אלו וייחשבו כמי שנכשלו בקורס או לא למדו אותו.

– בכל מקרה, בקורסים בהם ניתן לקבל גמולים, יש לסיים את כל החובות עד תחילת חודש אוגוסט לכל המאוחר. בחודש ספטמבר. ניתן לקבל גיליון ציונים ממזכירות המרכז ללימודי המשך.
– משתלמות המשתלבות כבודדות בקורסים של לימודי ההכשרה לא תוכלנה לקבל עליהם גמולים למרות שקורסים אלה מוכרים לתואר.
– בכל מקרה, זכאות לגמולים וקבלת גמולים תעשה על-פי נהלי משרד החינוך.

– ציון “עובר”, הנמוך ביותר, הוא 60, למעט בעבודה מעשית ובהתמחויות שבהן ציון “עובר” ממוצע הוא 70.
– משתלם רשאי לערער על הערכה או ציון שניתן לו, בפני מרצה הקורס. במידת הצורך ניתן לפנות לדיקן לימודי ההמשך ואז יבדקו המבחן/העבודה על-ידי מרצה נוסף וחוות דעתו תקבע.
– החובה לבדיקת ציונים ובירור תאריכי מבחנים – מוטלת על המשתלמים.
– הציונים מתפרסמים באתר האינטרנט של המכללה www.shaanan.ac.il
– לא יימסרו ציונים בטלפון.

הפסקת לימודים והרחקת סטודנט/משתלם מהמכללה תוכל לקרות בנסיבות הבאות:
א. אי מסירת המסמכים/האישורים שהיו תנאי לקבלה או לקביעת הסטטוס.
ב. הישגים לימודיים שאינם מגיעים לרמה הנדרשת.
ג. התנהגות שאינה הולמת.
כל החלטה על הרחקת סטודנט/משתלם לא תיעשה על דעת יחיד אלא על יסוד החלטה מנומקת של פורום פדגוגי ולאחר שלסטודנט/משתלם ניתנה אפשרות להציג את עמדתו.

– עם סיום כל חובות הלימודים לתואר ותשלום כל שכר הלימוד, תוצא למשתלם “הודעה לבוגר” שמקנה את מלוא הזכויות. טקס חלוקת התארים מתקיים בשנה שלאחר סיום הלימודים.
– מי שסיים לימודיו ואינו זכאי לתעודה/תואר אקדמי בגין בחינות או חובות לימודיים, יוכל להשלים חובותיו על-פי היקף התוכנית בה החל לימודיו, במשך שנתיים ממועד סיום הלימודים, אף כי ייתכן ויחויב בחזרה על קורסים בהם לא קיבל ציון.
אם עברו שנתיים ועד תום שש שנים מסיום הלימודים, ניתן יהיה להשלים את חובות הלימודים על-פי תוכנית השלמה שתבנה על-ידי המכללה, בהתחשב בדרישות העדכניות ובשינויים שחלו בתוכניות הלימודים והקורסים.

– במקרה של ביטול קורס ע”י המרכז לפיתוח מקצועי ולימודי המשך במכללה, יוחזרו דמי ההרשמה ושכר הלימוד, במלואם.
– במקרה של ביטול הרשמה לפני תחילת שנת הלימודים, יוחזר כל שכר הלימוד ששולם, למעט דמי ההרשמה.
– המועד הקובע לעניין חישוב החזרים או חיובים יהיה תאריך הקבלה של ההודעה בכתב על ביטול הרשמה או הפסקת לימודים.
הודעה זו תשלח למכללה במייל או בדואר-רשום או תימסר אישית במזכירות המרכז ללימודי המשך.
– במקרה של ביטול הרשמה ולימודים עד:
31/10 – יוחזרו 90% משכר הלימוד הכולל של התוכנית
31/12 – יוחזרו 70% משכר הלימוד הכולל של התוכנית
31/01 – יוחזרו 50% משכר הלימוד הכולל של התוכנית
31/03 – יוחזרו 30% משכר הלימוד הכולל של התוכנית
1/4/ – אין החזרי שכר לימוד

החזר שכר לימוד יבוצע בתוך 30 יום מתאריך קבלת ההודעה במשרד המרכז ללימודי המשך ויישלח לפי הכתובת הרשומה במאגר המידע הממוחשב במכללה.

מספר המשתתפים בקורס מוגבל ועדיפות תינתן למקדימים בהרשמה. 
קורס יפתח רק במספר משתתפים סביר.
מורה משתלם המבקש להירשם לקורסי השתלמות או לימודי המשך, ימלא את טופס הרישום באתר.

לטופס יש לצרף:
1. תלוש משכורת אחרון (אפשר צילום), תעודת הסמכה להוראה.
2. אישורים רשמיים על השתלמויות ו/או לימודים אקדמיים קודמים, בהיקף מעל 28 ש’ + ציון + שם המרצה ותוארו האקדמי.
3. דמי הרשמה לפי הפירוט שלהלן:
דמי ההרשמה הם מודולריים על-פי מספר שעות ההשתלמות ותקפים למורים בפועל ולמורים בשנת שבתון.
דמי ההרשמה יוחזרו במלואם אם מסיבה כל שהיא, הקורס לא ייפתח.
דמי ההרשמה ישולמו בטלפון להנהלת חשבונות. (צורית – 04-8780026)
מ-4 ש”ש עד 8 ש”ש (112 ש”ב – 224 ש”ב) 200 ₪
ללימודי הסמכה ותואר (ראשון או שני) דמי הרישום הם 400 ₪ 
4. למורים בשנת שבתון:
– יש למלא את טופס ההרשאה המצורף ולהעבירו במייל לצורית: tzurit-s@shaanan.org

טופס הרישום המתאים למטרת הלימודים ימולא באתר.
– יש לצרף צילום האישור מקרן ההשתלמות על הזכאות לשבתון.
לאחר השלמת תהליכי הרישום, יוזמנו הגננות והמורים לייעוץ כדי להתאים לכל אחד מערכת אישית, שתענה על דרישות והכישורים האישיים.
קוד המכללה בקרן ההשתלמות הוא: 
לימודים לתואר .M.Ed קוד 2222.
לימודים לתואר .B.Ed קוד 2221.
לימודי המשך ופיתוח מקצועי 2220.


טופס רישום ללימודי המשך לשנה”ל תשפ”ד 2024/2023

שכר הלימוד נקבע בהתאם לסוג הקורס וההשתלמות ולסטטוס המורה המשתלם.
א. מורים בפועל חסרי תעודת הוראה
מורים בפועל שאין להם תעודת הוראה, הלומדים בכל מסגרת לימוד, חייבים בתשלום שכר הלימוד האקדמי השנתי בהיקף כולל של 200%-100%.
ב. לימודי המשך לקראת תואר אקדמי .B.Ed
מורים בפועל, בעלי תואר “בכיר”, בוגרי מכללות יחויבו בדרך כלל בתשלום שכר לימוד של 100%-150% לכל תקופת לימודיהם, בהתאם לתוכנית הלימודים הנדרשת מהם. ניתן לפרוס את הלימודים לאורך מספר שנים ללא תוספת תשלום ובלבד שהלימודים רציפים.
מורים החייבים השלמת לימודים נוספים יחויבו בתשלום חלקי נוסף על יתרת השעות.
יתכן ויתקיימו מספר קורסים מרוכזים בסמסטר קיץ. ההשתתפות בקורסים אלה מאפשרת קיצור זמן הלימודים והינה זכות ולא חובה. ההשתתפות בלימודים בסמסטר הקיץ יתכן ותהייה כרוכה בתוספת תשלום לכל קורס, מעבר לשכר הלימוד שנקבע לכל סטודנט לפי תוכנית הלימודים.
ג. מורים בפועל בעלי תואר אקדמי ותעודת הוראה
מורים בפועל, הקבועים במערכת החינוך הרשמית. העובדים לפחות שליש משרה: מורים אלה, הלומדים בקורסים המסובסדים ע”י משרד החינוך, יחויבו בדמי הרשמה בלבד. בכפוף להסכמי העבודה שבין משרד החינוך לארגוני המורים (כ-65₪ לכל שעת לימוד) וכן באגרות לימודים, בהתאם לקורס.
ד. משתלמים בשנת שבתון
שכר הלימוד לעובדי הוראה בשנת שבתון, הלומדים בכל מסגרת לימוד במכללה הוא כשכר הלימוד האקדמי השנתי.
עובד הוראה בשנת שבתון יחויב בשכר לימוד מלא אם סה”כ היקף לימודיו במכללה הוא 16 ש”ש. היקף לימודים של 8 ש”ש יחויב ב-50% ממענק קרן ההשתלמות לשבתון מלא.
בונוס מיוחד למורים בשבתון:
עובדי הוראה בשבתון מלא אשר לומדים במכללת שאנן את מלוא מכסת שעות ההשתלמות (16 ש”ש), יוכלו ללמוד קורסים נוספים במכללה במהלך שנת השבתון, עד היקף של 4 ש”ש, ללא כל תשלום (באישור הדיקן ללימודי המשך). 
שכר הלימוד של גננות ומורים בשבתון יגבה ישירות מקרן ההשתלמות ע”י חתימת המשתלם על הרשאת החיוב עבור הקרן.
ה. השתלמויות במימון עצמי
גובה שכר הלימוד בקורסים השונים יקבע לפי ההוצאות הכרוכות בהפעלתם ו/או על-פי הערך המקובל לשעה אקדמית. רוב ההשתלמויות מתואמות עם משרד החינוך ומוכרות לצבירה ולגמול השתלמות בהתאם לנהלים המקובלים.
שכר הלימוד יגבה בתשלומים באמצעות המחאות חודשיות שיופקדו בגזברות בתחילת שנה”ל או באמצעות כרטיס אשראי / הוראת קבע.

מורים בשבתון הלומדים במכללת “שאנן” את כל מכסת השעות (16 ש”ש) יהיו זכאים להשתתף ללא תשלום בקורסים נוספים באישור דיקן המרכז לימודי המשך, בהיקף של 4 ש”ש (112 שעות).

הזכאות לקבלת גמולי השתלמות בקורסים הוא על-פי ההנחיות של משרד החינוך ולפי ההסכמים עם ארגוני המורים ונהלי אופק חדש ועוז לתמורה.
רוב הקורסים מוכרים כלימודי “חובה” למורים בשנת שבתון.
צבירה של 112 שעות שמהן לפחות 56 שעות עם ציון, מזכה בגמול אחד, למי שאינם באופק חדש או עוז לתמורה.
הזכאות לקבלת אישורי גמול מותנית בהשתתפות סדירה בקורסים (נוכחות של לפחות 80% מסך כל השעות) ובהשלמת חובות הקורס על-פי הנחיות המרצה או מרכז הקורס.
יש להשלים את כל חובות הקורס עד סוף שנת הלימודים וזאת כדי לאפשר הזנת הנתונים למחשב משרד החינוך במועד הנדרש וקבלת האישורים לגמול, במועד.
יתכן ובמערך הקורסים ישולבו מספר קורסי העשרה המתאימים למורים בשבתון אך אינם מקנים גמול.
קבלת גמולים למורי “אופק חדש” ו”עוז לתמורה” תהיה על-פי ההנחיות המעודכנות של משרד החינוך.

• למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון • • למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון •

כל הדלתות פתוחות בפניכם (תחומי הלימוד במכללה)

מה כדאי לי ללמוד?

תואר ראשון

הכשרה להוראה ותעודת הוראה .B.Ed

תואר שני

.M.Ed בחינוך והוראה

המרכז ללימודים מתקדמים

פיתוח מקצועי והסבה אקדמאים להוראה

חוגים

מסלולים

מסלולים

תוכניות מיוחדות

מדרשות / בית מדרש נשים

"נחיתה רכה" – (סטאז')
היחידה להתמחות וכניסה להוראה

צרו איתנו קשר

הסתרת תמונות

ההרשמה לשנה"ל תשפ"ד בעיצומה!

מלא/י את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם: