רשימת מבחנים, בקיאויות, קורסי יסוד בתנ"ך ובהלכה
וקורסים מקוונים - תשפ"ב

בתקופת הקורונה יש להיצמד לתקנון המותאם לתקופה זו.

לצפייה בלוח הבחינות לחצו כאן

 1. יום ד’, כ”ד תשרי, 19.10.22 בשעה 16:00
 2. יום ד’, כ”ב חשוון, 16.11.22 בשעה 16:00
 3. יום ג’, כ”ו כסלו, 20.12.22 בשעה 10:00
 4. יום א’, כ”ח שבט, 19.2.23 בשעה 10:00
 5. יום א’, ד’ ניסן, 26.3.23 בשעה 10:00
 6. יום ג’, י”ח אייר, 9.5.23 בשעה 10:00
 7. יום ב’, ו’ אב, 24.7.23 בשעה 8:45

לפירוט חומרי הלימוד ומבחנים לדוגמא לחץ כאן

יחידה א’ – סדר היום וברכות
יחידה ב’ – שבת ופסח
יחידה ג’ – חג ומועד
יחידה ד’ – חינוך, צדקה, אבלות, ממונות

שימו לב:  חומרי הלימוד למבחנים השונים עודכנו באתר – נא התעדכנו בהתאם!

ההרשמה לכל מועד תתבצע באתר המכללה.
ההרשמה תיפתח חודש וחצי לפני מועד הבחינה.
ותסתיים שבוע לפני הבחינה בחצות.

יום א’, כ”ז בתשרי3.10.21בשעה 17:30
יום ג’, י”ט בכסלו23.11.21בשעה 17:30
יום ד’, ג’ בטבת5.1.22בשעה 17:30
יום ג’, י”ט באדר ב’22.3.22בשעה 17:30
יום ד’, ט”ז בסיוון, 15.6.22בשעה 17:30

להרשמה למבחנים

אודות בחינות הבקיאות בהלכה

שנה א’

שנים ב’ו-ג’

סדנאות החובה נדרשות לפני סיום שנה ג למי שרוצה לעשות סטאז’ בשנה ד (ולכן ההמלצה היא לסיים זאת לפני סוף שנה ג).

מעתה הקורסים יהיו רק דרך מופ”ת ולא דרך המכללה אך במימון מלא של המכללה.

מכון מופת מפרסם בכל שנה את מועדי המבחנים וההרשמה למבחנים.

להרשמה (בתאריכים הפתוחים במהלך השנה) – שימו לב להירשם באופן עצמאי ולא דרך המוסד:

https://online-new.macam.ac.il/login/index.php

לתמיכה טכנית בלבד בכל ענייני קורסי החובה:

https://support.macam.ac.il/open_compulsory.php

מועדי ההרשמה לשנת תשפ”ב:

https://online-new.macam.ac.il/signup/instructions_bitahon_self_reg.html

בהרשמה עליכם לשלם 60 ש”ח שיחזרו אליכם.

לכשתסיימו את הקורס, הבנים יעבירו לאביגיל את האישור במייל והבנות יעבירו את האישור לשרון.

אביגיל ושרון יזינו לכם ציון בגליון הציונים ויעבירו להנהלת החשבונות בקשה לזיכוי עבור הסכום ששילמתם.

בהצלחה רבה!

להרשמה לקורס עזרה ראשונה: לחץ כאן

בכל מקרה, התקנון הקובע הוא תקנון המכללה כאן

3. מבחנים וסדרי בחינה

א.   לוח בחינות סופי יתפרסם על-גבי לוח המודעות ובאתר המכללה באינטרנט, לא יאוחר משבועיים לפני מועד הבחינות (למרות הנאמר לעיל, יש לעקוב יום לפני הבחינה על שינוי בלתי צפוי).

ב.    חלה חובת השתתפות בבחינות במועד א’.

ג.    אם נבצר מהסטודנט להיבחן במועד א’ בשל אילוצים של המכללה (מועדי בחינות חופפים) ייגש להיבחן במועד ב’. גם סטודנט שהיו לו אילוצים אישיים או אשר רוצה לתקן ציונים שקיבל במועד א’ רשאי לגשת להיבחן במועד ב’ של הקורס. הציון האחרון קובע. במקרים מיוחדים רשאי הסטודנט להיבחן במועד מיוחד נוסף.

ד.    חלה עדיפות בביצוע בחינות הנדרשות במסגרת של השלמת חובות משנים קודמות.

ה.   כאמור לעיל (סעיף 2.10), סטודנטים הלומדים בשיטת למידה חריגה רשאים להיבחן במועדי א’ בלבד ובציון עובר של 76.

ו.    כניסת סטודנטים לחדר הבחינה תתבצע מיד עם הגעתו של המשגיח. נבחן לא יורשה להיכנס לחדר הבחינה אלא רק במהלך חצי השעה הראשונה שלאחר תחילתה, בתנאי שאיש מהנבחנים לא עזב את חדר הבחינה בפרק זמן זה. לא תינתן תוספת זמן למאחרים.

ז.    בעת כניסתו לבחינה יציג הנבחן בפני המשגיח כרטיס נבחן מעודכן לסמסטר הנוכחי, המוכיח כי אין לסטודנט מחויבויות כספיות כלשהן כלפי המכללה.

ח.   לא יורשה סטודנט לעיין בבחינה טרם כתיבתה. סטודנט שיכנס לבחינה ויבחר שלא לכתוב במחברת הבחינה ציונו יהיה “0”.

ט.   נבחן שהחליט שלא לכתוב את הבחינה, לא יהיה רשאי לעזוב את חדר הבחינה, אלא כעבור חצי שעה ממועד תחילתה, וזאת לאחר שמילא את פרטיו האישיים על גבי המחברת והחזיר את טופס הבחינה.

י.    נבחן לא יעזוב את חדר הבחינה במהלך הבחינה, כולל יציאה לשירותים. בבחינות שאורכן יותר משעה וחצי, תתפצל הבחינה לשני חלקים וביניהם הפסקה של 15 דקות לשירותים ולאוכל. במקרים מיוחדים בהם תוגש בקשה עד יום לפני הבחינה לאחראית הבחינות, יוכל הסטודנט להיבחן בחדר בחינות ייחודי לצורך יציאות בשעת בחינה.

יא.  במשך כל הבחינה חל איסור להחזיק בהישג יד, בחדר הבחינה או בסמוך לו, כל חומר הקשור לבחינה עצמה או לקורס בו נערכת הבחינה, כולל טלפון סלולארי, פרט לחומר שהשימוש בו הותר על-ידי המרצה.

יב.  חל איסור מוחלט להשתמש במכשירי טלפון ניידים או בכל מכשיר אלקטרוני בשעת הבחינה. יש לכבותם ולהניחם בתיק ליד הלוח בכיתה.

יג.   לחדר הבחינה מותר להכניס רק שתייה.

יד.  חל איסור להכניס תינוקות לחדר המבחן.

טו.  חלה חובת הרשמה למועד ב’ באתר המכללה. סטודנט שהחליט שלא לגשת לבחינה נדרש להודיע במזכירות. במקרים בהם לא תתקבל הודעה יחויב הסטודנט בקנס של 100 ₪.

טז.  סטודנט הנדרש להיבחן במועד מיוחד יגיש בקשה לוועדת סטאטוס לפני מועד ב’! פניות שיוגשו לאחר מועד זה לא יתקבלו.

3.1.    מועד בחינה מיוחד

א.   סטודנט שנבצר ממנו להיבחן במועד א’ או במועד ב’ אינו זכאי למועד מיוחד באופן אוטומטי. בקשה למועד מיוחד מחייבת פנייה בכתב לוועדת סטטוס לפני מועד ב’! פניות שיוגשו לאחר מועד זה לא יתקבלו. קביעת מועד מיוחד על-ידי הוועדה תחייב תשלום קנס של 100 ₪. במקרה בו יש יותר מבחינה אחת, כל הבקשות ירוכזו על גבי טופס אחד. הבקשות לביצוע מועד מיוחד יוגשו רק במקרה של כישלון בבחינה ולא לצורך שיפור הציון.

ב.   האפשרות לקבלת מועד מיוחד ניתנת רק בחמישה מקרים:

 1. חתונה
 2. חופשת לידה
 3. מילואים
 4. אשפוז
 5. אבל

ג.    פניות לוועדת סטטוס לבקשת מועד מיוחד יוגשו אך ורק ע”ג “טופס בקשה למועד מיוחד” הנמצא באתר המכללה. החלטות ועדת הסטטוס יועברו למזכירות המכללה. יש לציין, כי באחריותו של הסטודנט לברר מה היו החלטות הוועדה.

ד.   לא ניתן לשפר ציון במועד מיוחד. המקרה היחיד בו ניתן לשפר ציון במועד מיוחד הוא במקרה בו היה כפל מבחנים. אין אפשרות לשפר ציון במועד מיוחד גם במקרים מזכים.

ה.   לא ניתן להיבחן 3 פעמים בקורס. סטודנט שנבחן פעמיים ונכשל נדרש להירשם לקורס מחודש בשנת הלימודים הבאה.

ו.    סטודנט שהיה אמור להגיע לבחינה במועד מיוחד, לא הגיע לבחינה, לא הודיע על כך וההיעדרות הייתה ללא סיבה מוצדקת , ישלם קנס של 100 ₪ דמי טיפול ולא יוכל להיבחן במועדים מיוחדים עד תום לימודיו, למעט מקרים חריגים ביותר ובאישור מיוחד של סטטוס.

3.2.    ציוני בחינות

א.   מחובתו של סטודנט לעקוב אחר ציוניו המופיעים באתר המכללה באינטרנט ולדווח על כל עיכוב חריג ברישום ציונו בקורס. הציונים יפורסמו בין שבועיים לבין שלושה שבועות ממועד הבחינה. לא תתקבל טענה כלשהי  לגבי ציון חסר לאחר סוף הסמסטר העוקב.

ב.   ציון “עובר”, הוא 60. למעט קורסים בהם ציון “עובר” הוא 70: עבודה מעשית, לשון עברית, קורסי דידקטיקה, חוגים (ממוצע כולל) או קורסים שצוין בהם אחרת.

      ציון “עובר”, הנמוך ביותר במבחני בקיאות בהלכה ובמקרא, הוא 65.

ג.    ציון עובר בקורס – תנאי ראשון יש לקבל ציון עובר בבחינה (לפחות 60 או 70 בהתאם להגדרת הקורס). רק לאחר שהסטודנט עבר את הבחינה ניתן לשקלל לו את ההרכבים הנוספים של הקורס: תרגילים, בחנים, עבודות וכו’, על מנת לקבל את הציון הסופי בקורס.

ד.   סטודנט שמעוניין לשפר ציון יוכל להיבחן גם במועד ב’. בכל מקרה, הציון האחרון הוא הקובע. לא יתקיימו מועדים נוספים! באירועים חריגים, רשאית הנהלת המכללה לקבוע כי הציון הגבוה מבין שני המועדים, הוא הציון הסופי והקובע.

ה.   סטודנט, שנכשל בשני מועדים של אותו קורס, יחויב ללמוד את הקורס פעם נוספת או לחלופין, ללמוד קורס אחר.

ו.    עלות חזרה על קורס סמסטריאלי .

ז.   החובה על בדיקת הציונים ועל בירור תאריכי הבחינות – מוטלת על הסטודנטים.

ח.   סטודנט רשאי לערער על הערכה, או על ציון שניתן לו בפני מרצה הקורס, או במקרים מיוחדים ולאחר שפנה למרצה החוג, בפני ראש החוג עם העתק לראש המסלול.

ט.   נוהל ערעור על ציוני בחינות:

 1. בקשה לעיון במחברת בחינה יש להגיש למרצה הקורס בכתב/בדוא”ל תוך שבועיים מתאריך פרסום הציון. המרצה יזמן את הסטודנט לעיון משותף במחברת הבחינה ולהסבר הקריטריונים להערכה.
 2. סטודנט המבקש לערער על ציון הבחינה בעקבות העיון שנערך, ובדיקה חוזרת על ידי מרצה נוסף יגיש למרצה הקורס ולראש החוג בכתב/בדוא”ל תוך שבוע מיום בו נערך העיון במחברת. יש להבהיר כי, ערעור ובדיקה מחודשת יכולים להביא להעלאת הציון או לחילופין להורדה. ראש החוג יאשר וימנה מרצה נוסף לבדיקה המבחן. הציון האחרון שיתקבל יהיה הציון הסופי של המבחן. לא ניתן יהיה לערער על ציון זה. דמי טיפול עבור בדיקה חוזרת – 100 ₪.

י.    מחברות בחינה אינן מוחזרות לסטודנטים על-ידי המרצים ותשמרנה אצל המרצה לתקופה של 60 יום ממועד פרסום ציוני הבחינה. לאחר מכן המחברות תיגרסנה.

• למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון • • למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון •

כל הדלתות פתוחות בפניכם (תחומי הלימוד במכללה)

מה כדאי לי ללמוד?

תואר ראשון

הכשרה להוראה ותעודת הוראה .B.Ed

תואר שני

.M.Ed בחינוך והוראה

המרכז ללימודים מתקדמים

פיתוח מקצועי והסבה אקדמאים להוראה

חוגים

מסלולים

מסלולים

תוכניות מיוחדות

מדרשות / בית מדרש נשים

"נחיתה רכה" – (סטאז')
היחידה להתמחות וכניסה להוראה

צרו איתנו קשר

שינוי גודל גופנים

הסתרת תמונות

ההרשמה לשנה"ל תשפ"ב בעיצומה!

מלא/י את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם: