תקנון מרצים

כמכללה למורי מורים אנו אמונים על הצורך בדוגמה אישית ובכבוד הדדי על-פי כללי התורה, ההלכה והנוהג המקובל.

א.   הערכת הישגיו של הסטודנט נעשית בדרכים מגוונות ומהווה חלק בלתי נפרד מתהליך הלמידה: בחינות, עבודות, תרגילים ומטלות, על-פי שיקול דעתו של המרצה ובהתאם לאופי הקורס.

ב.    בסילבוס הקורס יבהיר המרצה, בין היתר, את מהלך הקורס, המטלות והקריטריונים להערכה של הסטודנטים.

ג.    הסטודנט מחויב בהשתתפות של 80% מהקורס. בכל מקרה של היעדרות מעל 20%, יידע המרצה את המזכירות האקדמית. אם דיווח סטודנט על היעדרות מתוכננת, יציין זאת המרצה בדפי הנוכחות. צבירה של 3 איחורים לקורס עד 15 דקות, תחשב היעדרות 1. כל איחור מעל 15 דקות יחשב כהיעדרות מלאה. בכל מקרה, יועבר הטיפול בנושא ההיעדרויות למזכירות האקדמית ולועדת הסטטוס. למען הסר ספק יובהר כי היעדרות מוצדקת תובא בחשבון 20% ההיעדרויות המאושרות. במקרים חריגים יש לקבל אישור מראש או בסמוך על היעדרות חריגה.

ד.    חובה על המרצה למנוע מסטודנט/ית בעל/ת בעיית נוכחות מלגשת לבחינה או להגיש עבודה בקורס.

ה.  הציון הסופי בקורס ייקבע תוך התחשבות מרבית במרכיבים השונים של הישגי הסטודנט: הידע, שהוכיח במהלך הקורס, המטלות השונות, ציון מבחן/עבודה, חשיבה, מקוריות, יצירתיות, השתתפות ונוכחות בקורס, התקדמות במהלך הקורס ותרומה לפעולות הקורס.

      הציון הסופי בקורס יקבע בסקלה של 0 עד 100. בשאלון המבחן יפרסם המרצה את משקלה היחסי של כל שאלה.

ו.    סטודנט זכאי לגשת כל סמסטר למועד א’ או למועד ב’. המרצים יתבקשו להכין בחינות לשני המועדים, אלא אם כן הוברר כי אין צורך במועד ב’. כמו-כן רשאי הסטודנט לגשת לשני המועדים אם ברצונו לשפר את ציונו. בכל מקרה – הציון הסופי של הבחינה יהיה הציון האחרון מבין המבחנים.

       סטודנט יורשה לגשת למועד ג’ – מועד מיוחד, רק לאחר שקבל אישור לכך מועדת סטטוס ואחרי הגשת מכתב בקשה מנומק ומפורט.

       מקום הבחינה ומועדה הם רק כפי שפורסם על-ידי המזכירות האקדמית בלוח הבחינות.

       הבחינות תחולקנה בשעה שנקבעה. סטודנט המאחר מעבר ל-30 דקות, לא יוכל להיבחן במועד זה. האחריות על ההשגחה במועדי א’ מוטלת על מרצה הקורס. עליו לדאוג לטוהר הבחינה ולדווח למזכירות האקדמית על כל אירוע חריג במהלך הבחינה. כל הסדר בין מרצה וסטודנט יהיה מדווח מראש למזכירות האקדמית.

ז.    מרצה, הדורש הגשת עבודה במקום בחינה או עבודה וגם בחינה, יבהיר את דרישותיו לסטודנט, רצוי בדף מודפס. כמו-כן תוגדר מסגרת הזמן להגשת העבודה.

ח.   ציוני בחינות יוזנו למערכת הציונים תוך שבועיים עד שלושה שבועות מיום קיום הבחינה. הזנת ציוני עבודות ומטלות יוזנו  עד חודש מיום תאריך הגשת העבודה.

ט.   המרצה ישמור על מחברות הבחינה לתקופה של 60 יום ממועד פרסום ציוני הבחינה. לאחר מכן המחברות תיגרסנה. זכותו של הסטודנט לעיין בבחינה או בעבודה, בתיאום עם המרצה.

י.    סטודנט, שמחברת המבחן שלו אבדה, ונתון זה אושר על-ידי ועדת סטטוס – יורשה לגשת למבחן נוסף (במקום המבחן בו אבדה המחברת) או לחלופין, לבקש ציון עובר בקורס. במקרה של מתן ציון עובר –לא ישוקלל הקורס בממוצע המצטבר, אך ייזקף לזכות הסטודנט במסגרת חובות הלימודים.

 • עם שיבוץ הקורסים לקראת כל שנת לימודים – ימסור כל מרצה –סילבוסים מעודכנים / חדשים – כולל ביבליוגרפיה מעודכנת לראש החוג – עד לתאריך שיקבע על-ידי הנהלת המכללה. החומר יוזן למערכת הסילבוסים או באופן שיוחלט על-ידי הנהלת המכללה. לאחר אישור הקורס על ידי ראש החוג,  הוא ייקלט במערכת הלימודים לאותה שנה.
 • המרצה חייב להיות נאמן לסילבוס של הקורס ולהגדרת חובות הסטודנטים. המכללה מצידה תשמור על חופש אקדמי למרצה כל עוד לא יחרוג מאופייה ועקרונות החינוך של המכללה כמכללה דתית.
 • חריגה או שינוי מהותי מהסילבוס – ידווחו לראש החוג.
 • המרצה ינהל מעקב שוטף אחרי מהלך הלמידה של הסטודנטים וידווח לסגן נשיא המכללה לעניינים אקדמיים על כל חריגה.
 • בכל קורס בו קיימת חובת נוכחות, המרצה חייב לבדוק נוכחות בכל מפגש של הקורס. סטודנט הנעדר למעלה מ-20% מפגישות הקורס אינו זכאי לקבל ציון אלא באישור ועדת הסטטוס. על המרצה ליידע את הסטודנטים בקורס על חובת הנוכחות וכלליה.
 • על היעדרות מתמשכת של סטודנט – ידווח המרצה לוועדת סטטוס.
 • מרצה יקבל לקורס רק סטודנטים המופיעים ברשימה הממוחשבת, שהונפקה על-ידי המזכירות האקדמית.
 • יש לעמוד בלוח הזמנים, המוגדר על-ידי המזכירות האקדמית באשר למסירת הערכות וציוני הקורסים.
 • המרצים (והסטודנטים) נדרשים להקפיד על זמני השיעורים, כפי שפורסמו על-ידי המזכירות האקדמית.
 • ציוני בחינות יוזנו למערכת בין שבועיים לשלושה שבועות מיום קיום הבחינה. ציוני עבודות ומטלות יוזנו למערכת עד חודש מיום הגשת העבודה, ועד חודשיים מיום הגשת עבודה סמינריונית.
 •  כמכללה אקדמית דתית, כולנו מצווים להקפיד על צניעות בהופעה ובהליכות. אנו מצפים מהמרצים להיות ערים לכל תופעה, שאינה הולמת את רוח המכללה.
 • נוכחות בישיבות סגל, בפגישות החוג ובאירועי המכללה היא חלק אינטגרלי מחובות כל המרצים במכללה.
 • מרצה אינו רשאי להגיש הצעות לפרזנטציה בכנסים בארץ ובחו”ל, על חשבון ימי הוראה של המכללה. יש לקבל אישור הנהלת המכללה קודם הגשת ההצעה. בכל מקרה, לא תאושר יציאה לחו”ל יותר מפעם אחת במהלך תקופה של שנתיים.
• למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון • • למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון •

כל הדלתות פתוחות בפניכם (תחומי הלימוד במכללה)

מה כדאי לי ללמוד?

תואר ראשון

הכשרה להוראה ותעודת הוראה .B.Ed

תואר שני

.M.Ed בחינוך והוראה

המרכז ללימודים מתקדמים

פיתוח מקצועי והסבה אקדמאים להוראה

חוגים

מסלולים

מסלולים

תוכניות מיוחדות

מדרשות / בית מדרש נשים

"נחיתה רכה" – (סטאז')
היחידה להתמחות וכניסה להוראה

צרו איתנו קשר

שינוי גודל גופנים

הסתרת תמונות

ההרשמה לשנה"ל תשפ"ב בעיצומה!

מלא/י את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם: