תקנון המשמעת

כמוסד דתי-חינוכי-אקדמי מצופה מהסטודנטים הלומדים בו התנהגות ההולמת סטודנט שבבוא היום יהיה מורה ואיש חינוך במסגרות החינוך השונות.

לכן מצופה מן הסטודנטים במכללה למלא אחר הכללים הבאים:

א.   הסטודנטית מחויבת להגיע לשיעורים על-פי קוד הלבוש שהוגדר לעיל. מרצה רשאי להוציא מהשיעור סטודנטית שלא עמדה בקריטריונים הנ”ל. המכללה רשאית להשעות סטודנטית שאינה עומדת בקוד הלבוש.

ב.    לשמור על כבוד המכללה, חברי הסגל שלה, עובדיה, תלמידיה ואורחיה, ולהתנהג בצורה ההולמת את היותו סטודנט במוסד להשכלה גבוהה ואת עקרונות המוסר הציבורי.

ג.    למלא בנאמנות את כל החובות הלימודיים, המשמעתיים והאחרים, כפי שהם חלים על הסטודנטים לפי חוקת המכללה, תקנותיה ונהליה.

ד.    לציית להוראות חברי הסגל האקדמי והמנהלי, הניתנות במסגרת מילוי תפקידיהם.

ה.   לשמור על רכוש המכללה ועל הניקיון והסדר בתחומיה.

ו.    לציית לחוקי המדינה כפי שפורסמו על-ידיה, לרבות החוק למניעת הטרדה מינית התשנ”ח 1998

הלימודים במכללה מבוססים על אמון בין המוסד לבין הלומדים בו ומחייבים התנהגות ההולמת את כבוד המוסד ואת מעמדו של סטודנט מכללה. על הסטודנטים להקפיד על משמעת והתנהגות נאותה בתחומי הפעילות השונים במכללה ומחוצה לה.

 1. התנהגות הפוגעת או עלולה לפגוע בכבוד המכללה, ברכושה או בפעולותיה.
 2. התנהגות שיש בה משום פגיעה בכבודם, בגופם או ברכושם של מורי המכללה, עובדיה או סטודנטים שלה, או מורי המוסדות שהעמידו את מתקניהם למכללה, עובדיהם או סטודנטים, אם נעשתה עקב מעמדם כמורים, כעובדים או כסטודנטים, או אם נעשתה בשטחי המכללה או בתחומי המוסדות בשטחם פועלת המכללה.
 3. התנהגות הנוגדת בכל צורה שהיא את מסגרתה הייחודית של המכללה, כמכללה דתית.
 4. חל איסור מוחלט לצלם ו/או להקליט כל פעילות או שיחה המתקיימים בתחומי המכללה, ללא אישור מפורש של הנוגעים בדבר ואישור של הנהלת המכללה. אי-ציות להוראה זו יידון בועדת משמעת ותישקל הפסקת הלימודים, לאלתר.
 5. הפרעה לסדרי הוראה ומחקר וכן הפרעה לכל פעולה אחרת המאושרת על-ידי המוסדות המתאימים במכללה וכן סיוע לכל הפרעה כזו.
 6. אי-ציות להוראה של רשויות המכללה, ובכלל זה לחברי הסגל האקדמי ו/או המנהלי, שניתנו במסגרת מילוי תפקידיהם, וכן אי-ציות להוראות כאמור גם אם ניתנו מחוץ לתחומי הקמפוס.
 7. מסירת ידיעה כוזבת, ביודעין, למכללה, או חיבור מסמך כוזב ו/או הגשתו לרשויותיה, למוריה או לעובדיה, או הסתרת מידע ביודעין, או עשיית מעשה תרמית לשם קבלת זכויות במכללה או בקשר ללימודים במכללה, אם לטובת מוסר הידיעה, מחבר המסמך או המגיש אותו כאמור, או לטובת אחר.
 8. הונאה בבחינה, כולל הפרה של הוראות הנוגעות לכתיבה או להתנהגות במהלך הבחינה או סיוע לסטודנט אחר במעשה כזה, ובכלל זה החזקת חומר אסור, מכשירים אלקטרוניים לסוגיהם השונים (כגון: טלפון נייד, ביפר, MP3, iPhone וכדומה) ברשות הנבחן בשעת בחינה, העתקה מסטודנט אחר או מתן אפשרות לסטודנט אחר להעתיק, או תקשורת כלשהי עם נבחן אחר, התנהגות בניגוד להוראות המשגיח או התנהגות הפוגעת במשגיח.
 9. הונאה או מצג שווא בעבודת בית, בעבודה סמינריונית או בעבודה אחרת המוטלת על הסטודנט בקשר עם לימודיו, כולל הפרה של הרואות הנוגעות לביצוע אותה עבודה, וכן סיוע לאחר לעשות מעשה כזה.
 10. מעשה תרמית אחר כלשהו, או מצג שווא שנעשה לשם קבלת זכויות במכללה או בקשר ללימודים בה, אם לטובת עצמו או לטובת אחר, וכן סיוע בעשיית כל מעשה כאמור.
 11. פגיעה במתכוון או ברשלנות ברכוש המכללה או ברכוש אחר המשמש לצרכיה, לרבות רכוש ספריית המכללה ובכלל זה: גניבת ספרים או כתבי עת, ו/או כל חומר כתוב או דיגיטלי אחר, הסתרתם או השחתתם וכל עבירה אחרת הקשורה בשימוש בספרייה ו/או במרכז המשאבים.
 12. הפרת תקנות, הוראות ונוהלי המכללה, ובכלל זה הפרה של תקנות הוראות או הסכמים המייחסים לשימוש במתקני המכללה כולל ספרייה, מרכז המשאבים, חדרי מעבדות, אולמות, משרדים, שטחים פתוחים ומגרשי חנייה.
 13. הפרעה במהלך קורס על-ידי פטפוט, יציאות בלתי סבירות מהכיתה ו/או שלא מאושרות על-ידי המרצה, גרימת רעש או הפרעה מכל סוג שהוא, עיסוק בדבר שאינו קשור למהלך הלימודים כמו אכילה או שתייה, שינה, שימוש בטלפון סלולארי, במחשב נייד או בכל מכשיר אלקטרוני אחר, קריאה או כתיבה של חומר שאינו שייך לחומר הנלמד בקורס.
 14. סירוב להזדהות בפני חברי הסגל האקדמי או המנהלי במסגרת מילוי תפקידם.
 15. אי-הופעה או סירוב להעיד בפני רשויות המשמעת.
 16. מתן עדות שקר או העלמת עובדות בדיון בפני רשויות המשמעת.
 17. התנהגות שאינה הולמת סטודנט מכללה בהימצאו בתחומי קמפוס המכללה, במוסדות אחרים להשכלה גבוהה ובכל מקום שבו יימצא בתוקף היותו סטודנט במכללה (כגון עבודה מעשית בשטח, סיורים לימודיים, פעילות ספורטיבית, פעילות ציבורית וכד’).
 18. אי-עמידה בתקנון הצניעות, בין כתלי המכללה ומחוצה לה.

א. עונשים

 1. סטודנט שנמצא אשם בעבירת משמעת, צפוי לאחד או יותר מן העונשים הבאים:

  1.1.    אזהרה – חבר הסגל, שהחשד לעבירה נעשתה בתחומו, יזהיר, את הסטודנט, בעל פה על מהות וחומרת החשד ותירשם הערה בתיקו של הסטודנט במכללה.

  1.2. נזיפה – חבר הסגל, שהחשד לעבירה נעשתה בתחומו, יסביר ויזהיר את הסטודנט, בעל פה על מהות וחומרת החשד ויעביר מכתב לתיקו האישי של הסטודנט במכללה עם העתק לנשיא המכללה הכולל עונש על תנאי.
  1.3. נזיפה חמורה  חבר הסגל, שהחשד לעבירה, נעשתה בתחומו, יעביר מכתב להנהלה, לוועדות המשמעת להמשך טיפול, וגם לתיקו האישי של הסטודנט במכללה.
  1.4. שלילת קבלת פרס לימודים, הנחה בשכר לימוד או מלגה, או ביטול הזכות לקבלם לתקופה שתיקבע.

  1.5.   מניעת שימוש במתקני המכללה כולל מעבדות, חדרי לימוד, ספרייה, מרכז משאבים וכל מתקן אחר למשך תקופה שתיקבע.

  1.6.   פסילת בחינות שהסטודנט נבחן בהן .

  1.7.  פסילת עבודות בית, עבודות סמינריוניות או עבודות אחרות, המוטלות על הסטודנט בקשר עם לימודיו.

  1.8.   ביטול קורסים שנתיים או סמסטריאליים מסוימים שהסטודנט השתתף בהם.

  1.9.   איסור לגשת לבחינות במועד מסוים או במועדים מסוימים.

  1.10.  עיכוב מתן תעודה או מתן אישור המעיד על לימודי הסטודנט או על סיום לימודיו.

  1.11.  קנס כספי בשיעור שלא יעלה על מחצית משכר הלימוד המלא השנתי לסטודנט מן המניין.

  1.12.  הטלת איסור על הסטודנט, לתקופה מוגדרת, להשתמש במתקני המכללה, פרט לצורך מילוי החובות הלימודיות המוטלות עליו כסטודנט.

  1.13.  חיוב הסטודנט בפיצוי כספי בגין נזק חומרי שגרם לרכוש המכללה ובכלל זה הספרייה, מרכז המשאבים, או כל מתקן אחר בתחומי המכללה, וכן בגין נזק שגרם ישיר או עקיף לעובדי המכללה או תלמידיה. מועד פירעון סכום הפיצוי על ידי הסטודנט, ותנאי הפירעון ייקבעו לגבי כל מקרה בנפרד.

  1.14.  חיוב הסטודנט לבצע שירות למכללה או מטעמה בתנאים ובמועדים שייקבעו על ידי רשויות המשמעת.

  1.15. ביטול שנת הלימודים השוטפת או חלקה של הסטודנט.

  1.16. הרחקת סטודנט מן המכללה לתקופה מוקצבת.

  1.17. הדחה מלימודים.

  1.18. הרחקת סטודנט מן המכללה לצמיתות, לרבות איסור כניסת הסטודנט לתחומי הקמפוס.

  *  ועדת המשמעת רשאית להורות, בנוסף לעונש יוטל על התלמיד, כי דבר ההרשעה והעונש יירשם בגיליון הציונים שהמכללה תוציא לתלמיד הנתבע. לא קבעה כך וועדת המשמעת, לא יירשם דבר ההרשעה או העונש בגיליון הציונים.

  * ועדת המשמעת יכולה להחליט על פרסום המעשה והעונש במכללה בכל דרך שתראה לה.

  * הוועדה זכאית לקבוע עונש שאינו כלול ברשימה הנ”ל בהתאם לנסיבות.

ב.   פסילה

בכל מקרה של הרשעה בהונאה בבחינה, עבודת בית ועבודה סמינריונית, תיפסל הבחינה או העבודה נשוא ההונאה. פסילה כאמור תיעשה בלא קשר לכל עונש שיוטל על הסטודנט בעקבות הרשע תו בהונאה.

ג.   פיצויים

נמצא תלמיד אשם בעבירת משמעת, ועקב מעשה העבירה נגרם נזק חומרי למכללה, רשאית ועדת משמעת לחייבו, בנוסף לכל עונש שיוטל עליו או במקומו, לשלם למכללה פיצוי כספי בשיעור שלא יעלה על הנזק שנגרם עקב העבירה.

ד.    אכיפה

קנס או פיצויים שהוטלו על נתבע ולא שולמו, ייראו כחוב של הנתבע למכללה לכל דבר ועניין, ויחולו לגביהם כל הכללים הנהוגים במכללה לגבי תשלום שכר לימוד.

נשמע מאיים? כנראה שזו הכוונה. לכן, עדיף לא להגיע אליה בכלל. ואם בכל זאת הגעתם כבר, רצוי לדעת כמה דברים מראש.

בראש וראשונה, יש לעיין בתקנון המשמעת לסטודנטים. בתקנון מפורטים כללי ההתנהגות והסדר שעלינו לנקוט בזמן שהותנו במכללה, וכל נוהלי ועדת המשמעת.

בוועדת המשמעת יושבים נציגי המכללה, כאשר נציג אגודת הסטודנטים, משמש כ’סנגור’ לסטודנט אשר נגדו הוגשה תלונה.

רוצים דוגמה? בכל מקרה של הכנסת חומר כתוב לבחינה, אם כפתק או בכל אמצעי אחר, גם אם לא התכוונתם לעשות בכתוב שימוש – יפסל הקורס.

זכרו: אין להכניס חומר שאינו מותר לחדר הבחינה, וגם לא להחביא בחדרי השירותים.

ואם כבר בבוחנים עסקינן, תלונות רבות מגיעות על רקע אי-מילוי הוראות הבוחנים, או דיבור לא מנומס אל הבוחנים או אל עובדי המכללה.

המלצה ראשונה: דברו בנימוס (זה לחיים בכלל). כל בעיה ניתנת לפתרון: אם בזמן המבחן, על ידי אחראים המשגיחים. אם זה סובל דיחוי, גשו לאחר הבחינה לדיקנית הסטודנטים והסבירו את טענותיכם, אנו מאמינים כי תמצאו אוזן קשבת.

אם מעדתם בכל זאת, והגיע מכתב עם זימון לוועדת משמעת, קודם כל לא לאבד את העשתונות. לאחר שקראתם את תקנון המשמעת של המכללה, נצלו את זכותכם לסיוע, וגשו אל דיקנית הסטודנטים. תוכלו לקבל ייעוץ כיצד לנהוג, להבין כיצד מתקיים כל ההליך – ובעיקר להירגע מעט, מתוך ידיעה שאתם לא לבד.

לידיעתכם: סטודנט אשר נמצא אשם בוועדת משמעת, יכול תוך שבועיים מיום המצאת פסק הדין לידיו, להגיש בקשה לערער על פסק הדין. 

2.1. נוהלי ועדת משמעת

א. הוועדה תדון בבעיות משמעת של סטודנטים – בהתאם לנוהלי משרד החינוך והמועצה להשכלה גבוהה.

ב. כל סטודנט, שהוגשה נגדו תלונה בגין עבירת משמעת, יקבל הודעה על התלונה ועל מועד הדיון בעניינו מראש הוועדה.

ג. ועדת המשמעת תאפשר לו להופיע אישית בפנייה ולהשמיע את טענותיו.

ד. לסטודנט שמורה זכות לדיון נוסף בפני הוועדה, וכן – זכות ערעור על החלטת הוועדה בפני נשיא המכללה.

ה. הרחקת סטודנט מלימודים תיעשה על-פי הנהלים של משרד החינוך במסמך “מנהל לומדים במוסדות להכשרת עובדי הוראה” (תש”ע).

2.2. חברים

ועדת המשמעת מורכבת מארבעה חברים (שלושה קבועים ואחד אד-הוק):

א. סגן נשיא המכללה לעניינים אקדמיים – יו”ר.

ב. סגן נשיא המכללה לעניינים פדגוגיים.

ג. דיקן הסטודנטים.

ד. ראש המסלול ו/או ראש החוג שהסטודנט משתייך אליו (רק אחד מהשניים. השני ישתתף בוועדת ערער).

ה. חבר נוסף, שהעבירה, לכאורה, נעשתה בתחומו.

ו.  יו”ר אגודת הסטודנטים (כמשקיף) או נציג האגודה.

2.3. נוהלי הדיון

א. במהלך הדיון יירשם פרוטוקול, אשר ייחתם על-ידי יו”ר ועדת המשמעת, אשר ישמש כראייה חלוטה לנכונות תכנו.

ב. יו”ר הוועדה יפתח את הדיון בהקראת התלונה בפני הסטודנט המואשם ויסביר לו את טיב התלונה שהוגשה נגדו.

ג. לאחר קריאת התלונה ישאל יו”ר הוועדה את הסטודנט המואשם אם הוא מודה או אינו מודה בעובדות ובאשמות הכלולות בתלונה.

ד. הודה הסטודנט המואשם בעובדות, יהיה יו”ר הוועדה רשאי למצוא אותו אשם על-פי הודאתו, ללא צורך בשמיעת ראיות נוספות.

ה. לא הודה הסטודנט המואשם בתלונה, יגיש המתלונן את ראיותיו, וישמיע את עדיו והמואשם יהיה זכאי לחקור את העדים. לאחר מכן יהיה המואשם רשאי להגיש את ראיותיו ולהשמיע את עדיו.

ו. במהלך הדיון רשאי יו”ר הוועדה להורות על החזרת התלונה להשלמת חומר הראיות על-ידי המתלונן לפני שיימשך הדיון בתלונה.

ז. בהליכי משמעת בהם קיימת לסטודנט מגבלה משמעותית ביכולתו לייצג את עצמו, או כאשר מדובר בסטודנט הניצב בפני חשש לתוצאות חמורות, יוכל הסטודנט להיות מיוצג באמצעות עורך דין בתנאי שיודיע על כך בכתב ליו”ר ועדת משמעת, 72 שעות לפני קיום הדיון בוועדה.

2.4. החלטת הוועדה

א. סמוך ככל האפשר, לאחר סיום השמעת הראיות להנהלה, תיתן יו”ר ועדת המשמעת החלטה מנומקת בכתב, ותשלח עותקים ממנו לסטודנט המואשם, למתלונן לראש המסלול ולראש החוג בהם לומד הסטודנט. כמו כן, העותק יתויק בתיק האישי של הסטודנט המואשם.

ב. ועדת המשמעת רשאית להרשיע את הנאשם בעבירה שונה מזו שהואשם בה, אם אשמתו בו מתגלה מן העובדות שהוכחו, והייתה למואשם הזדמנות סבירה להתגונן מפניה.

ג. העונש שנקבע ייכנס לתוקפו מיום שהתקבל אצל הנאשם, אלא אם תחליט יו”ר ועדת המשמעת על מועד מאוחר יותר.

ד. הוועדה רשאית להחליט על פרסום העונש וההחלטה שניתנה על-ידה אולם ללא ציון שם הסטודנט המואשם.

ה. סטודנט שעלה לוועדת משמעת לא יוכל להגיש מועמדות לאגודת הסטודנטים ללא אישור וועדת משמעת.

2.5. שמירת סמכויות

א. סמכותן של רשויות המשמעת לדון ולפסוק בעבירות משמעת אינה שוללת את סמכותם של חבר סגל אקדמי ו/או מנהלי לתת הוראות או לנקוט צעדים – שבגדר סמכותם – לשם מניעת הפרעות של סטודנט למהלך תקין של לימודים, בחינות או פעילות אחרת במכללה.

ב. אין בהוראות תקנון זה כדי לפגוע בסמכויות הנתונות לחבר סגל אקדמי או מנהלי על-פי תקנונים אחרים במכללה – לרבות הסמכות לדחות בדיקת בחינה או עבודה, לעכב מתן ציון או להוציא סטודנט מכיתה במקרה של הפרעה.

ועדת ערעורים: ועדה המוקמת על-ידי המועצה האקדמית העליונה של המכללה אשר חלק מחבריה אינם חברי וועדת משמעת. מספר החברים בוועדת ערעורים, יהיה לכל הפחות שלושה.

ועדת הערר תדון בערעורים על החלטת ועדת המשמעת.

3.1.  ועדת הערר מונה ארבעה חברים בהרכב הבא:

א.       נשיא המכללה – ישמש כיו”ר ועדת הערר
ב.       דיקן הסטודנטים
ג.        ראש המסלול ו/או ראש החוג שהסטודנט משתייך אליו, ושלא השתתף בדיון קודם של המערער בוועדת משמעת.
ד.       נציג אגודת הסטודנטים – משקיף

3.2.    הליכי ערעור

א.       נאשם רשאי לערער בפני ועדת ערר. ועדת הערער תתכנס רק לאחר שהסטודנט יגיש את הערעור בכתב בו יבקש דיון בוועדת ערער.
ב.       הערעור יוגש תוך שבועיים מיום שהועברה למערער החלטת הוועדה. הערעור יוגש בכתב ויפרט את נימוקי המערער וטיעוניו.
ג         ועדת הערר תתכנס תוך 21 יום מקבלת הערעור.
ד.       ועדת הערר תגיש תשובה בכתב לסטודנט בתוך עשרה ימים מיום קיום הדיון בעניינו.
ה.       ועדת הערר תהיה רשאית לאשר, להקל, לבטל או להחמיר בעונש שהוטל על-ידי ועדת המשמעת.
ו.        נאשם רשאי לערער ישירות לנשיא המכללה ולקבל פסיקתו ללא דיון בוועדת ערעורים, בתוקף תפקידו כסמכות עליונה.
ז.       נאשם רשאי לבקש חנינה מנומקת על החלטת ועדת הערר בפני נשיא המכללה, בתוקף תפקידו כסמכות עליונה.
ח.       החלטת נשיא המכללה הינה סופית ולא ניתנת לערעור.
ט.      החלטת נשיא המכללה תישלח לנאשם בתוך עשרה ימים מיום הדיון והעתקה יועבר ליו”ר ועדת המשמעת.

• למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון • • למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון •

כל הדלתות פתוחות בפניכם (תחומי הלימוד במכללה)

מה כדאי לי ללמוד?

תואר ראשון

הכשרה להוראה ותעודת הוראה .B.Ed

תואר שני

.M.Ed בחינוך והוראה

המרכז ללימודים מתקדמים

פיתוח מקצועי והסבה אקדמאים להוראה

חוגים

מסלולים

מסלולים

תוכניות מיוחדות

מדרשות / בית מדרש נשים

"נחיתה רכה" – (סטאז')
היחידה להתמחות וכניסה להוראה

צרו איתנו קשר

הסתרת תמונות

ההרשמה לשנה"ל תשפ"ב בעיצומה!

מלא/י את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם: