תקנון התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים

בתוקף סמכותה לפי סעיף 19א לחוק זכויות הסטודנט, התשע”א 2010 * (להלן החוק), קובעת בזה המועצה –להשכלה גבוהה כללים בדבר התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים, שלפיהם תקבע המכללה הוראות כמפורט להלן:

*.     ס”ח התשס”ז, עמ’ 230, התשע”א, עמ’ 1117.

1. הגדרות

בכללים אלה –

“דרישה מוקדמת” – השתתפות בקורס, בחינה או מטלה המהווים תנאי להשתתפות בקורס אחר, בחינה אחרת או מטלה אחרת או לקבלה לשנת לימודים מתקדמת;
“הוראות המכללה” – הוראות בדבר התאמות אשר תקבע המכללה לפי כללים אלה, לאחר התייעצות עם נציגי אגודת הסטודנטים של המכללה;
“היעדרות בשל שירות מילואים” – היעדרות בתקופת לימודים או בחינות בשל שירות מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס”ח – 2008 **;
“מוסד” – כהגדרתו בפסקאות (1) עד (4), (6) ו-(7) של סעיף 1 לחוק, למעט מכינה במסגרת המוסד המנוי בפסקה (5);
“מטלה” – תרגיל, עבודה, עבודה סמינריונית, פרויקט או רפרט.

**.     ס”ח התשס”ח, עמ’ 502.

2. רכז המילואים ותפקידיו

א. המכללה תמנה רכז מילואים לשם יישום הוראות המכללה.
ב. המכללה תביא לידיעת הסטודנטים את שם רכז המילואים ואת הפרטים הדרושים לשם פנייה אליו.
ג. תפקידי רכז המילואים יהיו אלה:

1. קביעת ההתאמות לסטודנטים לפי הוראות המכללה ובתיאום עם המרצה, לאחר קבלת בקשה להתאמות לפי פרק ג’;
2. מעקב אחר ביצוע ההתאמות ותיאום עם הגורמים הרלוונטיים במכללה לצורך ביצוען;
3. טיפול בתלונות סטודנטים בנושא ביצוע ההתאמות;
4. תיאום בין המכללה ובין צבא-הגנה לישראל בקשר לבקשת סטודנט לדחיית שירות מילואים או לקיצורו, לרבות סיוע בהגשת הבקשה.  

3. הגשת בקשה להתאמות

א. המכללה תקבע נוהל להגשת הבקשה להתאמות.
ב. סטודנט המבקש לקבל התאמות לפי הוראות המכללה יגיש בקשה להתאמות לרכז המילואים במכללה.

4. היעדרות משיעורים ודחיית לימודים סטודנט זכאי להיעדר עד 4 שיעורים בתקופת שירות המילואים.
5. מטלות

א. נעדר סטודנט בשל שירות מילואים במועד שנקבע להגשת מטלה או בסמוך לו, יידחה מועד הגשת המטלה או מטלה חלופית בהתאם להחלטת המרצה, במספר הימים לפחות שבהם שירת במילואים.
ב. המכללה תקבע כללים להסדרת זכויותיו של סטודנט שהפסיד, עקב שירות מילואים של 10 ימים ומעל, את מועד הגשתן של למעלה משמונה עבודות.

6. מעבדות, סמינריונים, סדנאות, סיורים וקורסי הכשרה מעשית

המכללה תאפשר לסטודנט שנעדר בשל שירות מילואים מקורס במעבדה, סמינריון, סיור, סדנא או הכשרה מעשית, להשלים את שהחסיר או יפטור אותו מהשתתפותו, או יאפשר השתתפותו בהם במועד מאוחר יותר ללא תשלום נוסף, בהתייחס בין היתר, למהות הקורס ובתיאום עם המרצה הנוגע בדבר; המכללה תפעל לקביעת נהלים בעניין זה ולפרסומם.

7. בחינה

א. סטודנט שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים, זכאי להיבחן במועד נוסף אחר עבור כל מועד שהפסיד.
ב. סטודנט ששירת שירות מילואים של 10 ימים לפחות במצטבר במהלך תקופת הבחינות, או סטודנט שבמהלך הסמסטר הסמוך לתקופת הבחינות שירת שירות מילואים של 10 ימי מילואים רצופים לפחות או 21 ימים במצטבר, זכאי להיבחן בכל קורס שהיה אמור להיבחן בו בתקופת הבחינות, במועד נוסף בתום הסמסטר, או בסמוך לו.
ג. מועד הבחינה הנוסף יתקיים לאחר תום שירות המילואים באופן שתינתן שהות לסטודנט להתכונן לקראת הבחינה.
ד. על אף האמור לעיל, אין בזכאות למועד נוסף כדי לשנות את זכות הסטודנט לגשת לשני מועדי בחינה בלבד בכל קורס, בהתאם לחוק.

סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים מבחינה של קורס המהווה דרישה מוקדמת או שבשל היעדרותו לא הגיש מטלה בקורס כאמור, זכאי ללמוד על תנאי בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת הבחינה או המטלה בהתאם לזכאותו לפי כללים אלה.

8. השלמת לימודים, רישום לקורסים ונוכחות

א. המכללה תסייע לסטודנט שנעדר בשל שירות מילואים בהשלמת חומר הלימוד שהפסיד באמצעות מתן הדרכה, חונכות, שיעורי עזר, חומרי עזר או בכל דרך אחרת שתקבע המכללה.
ב. סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים זכאי להטבה שוות ערך ל-50 צילומים או הדפסות של חומר לימודים שהפסיד, בעד כל יום שבו נעדר. הבקשה לצילום תוגש לא יאוחר משבועיים מיום החזרה מהמילואים.
ג. סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים זכאי למתן אפשרות, ככל שקיימת, לצפות בשעורים שהפסיד עקב שירות המילואים או להאזין להם; המכללה תפעל, ככל הניתן, להכנת מאגר של הרצאות בקורסי מבואות וקורסים מרכזיים במדיה דיגיטאלית ואפשרות גישה אליהם באמצעות האינטרנט או בכל דרך אחרת.
ד. סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים זכאי לעדיפות בשאילת ספרים בספרייה ולאפשרות שאילה של ספרים בכמות העולה על הכמות הרגילה, בתקופה הסמוכה לשירות המילואים, בהתאם לנוהלי המכללה.
ה. סטודנט שזומן לשירות מילואים וצפוי להיעדר בתקופת ההרשמה לקורסים, זכאי לרישום מוקדם לקורסים בהתאם לנוהלי המכללה.

9. הארכת לימודים

סטודנט ששירת שירות מילואים מצטבר של 150 ימים במהלך תקופת לימודיו התקנית יהיה זכאי להאריך את לימודיו ב-2 סמסטרים, מבלי שיחויב בשכר לימוד או כל תשלום נוסף בשל הארכה זו.

10. מלגות, מעונות ונקודות זכות אקדמיות

א. המכללה תהיה רשאית להכיר בשירות מילואים כפעילות המזכה בנקודות זכות.

1. בחינת זכאותו לקבלת מלגות.
2. בחינת זכאותו לקבלת מעונות.

ב. בבחינת האפשרות ליתן הטבה לפי סעיף קטן (א) תשקול המכללה את מכלול השיקולים והנסיבות הנוגעים לעניין ומידתיות מתן ההטבה; החליטה המכללה ליתן הטבה כאמור, תתחשב, בקביעת תנאיה, בין השאר, במספר הימים ששירת הסטודנט בשירות מילואים, במשך התקופה שבה שירת, ברציפות שירות המילואים לאורך השנים, והכל בשים לב לטיבה של ההטבה והיקפה.
ג. מכללות המכירות במעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וחינוכית למען הקהילה כמזכה בנקודות זכות אקדמיות, תהיה רשאית להכיר גם בשירות מילואים כפעילות המזכה ב-2 נקודות זכות אקדמיות לתואר, לפי כללים שתקבע.

11. פרסום

א. המכללה תפרסם מדי שנה בשנתון או בידיעון ובאתר האינטרנט שלו מסמך ובו ההוראות והדרכים לקבלת השירותים המיוחדים לפי כללים אלה.
ב. רכז המילואים יביא בפתיחת כל שנה את עיקרי המסמך, לידיעת חברי הסגל האקדמי, הסגל המנהלי וציבור הסטודנטים במוסד.

12. קביעת מועד הוראות המכללה

הוראות המכללה לפי כללים אלה ייקבעו לא יאוחר ממועד פתיחת שנת הלימודים.

• למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון • • למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון •

כל הדלתות פתוחות בפניכם (תחומי הלימוד במכללה)

מה כדאי לי ללמוד?

תואר ראשון

הכשרה להוראה ותעודת הוראה .B.Ed

תואר שני

.M.Ed בחינוך והוראה

המרכז ללימודים מתקדמים

פיתוח מקצועי והסבה אקדמאים להוראה

חוגים

מסלולים

מסלולים

תוכניות מיוחדות

מדרשות / בית מדרש נשים

"נחיתה רכה" – (סטאז')
היחידה להתמחות וכניסה להוראה

צרו איתנו קשר

הסתרת תמונות

ההרשמה לשנה"ל תשפ"ב בעיצומה!

מלא/י את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם: