תקנון התאמות עקב טיפולי פוריות

התאמות עקב טיפולי פוריות, שמירת היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה*

בתוקף סמכותה לפי סעיף 19 ב לחוק זכויות הסטודנט, התשע”א 2011 (להלן – החוק), קובעת בזה המועצה להשכלה גבוהה כללים בדבר התאמות עקב טיפולי פוריות, שמירת היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה, שלפיהם יקבע מוסד הוראות בדבר התאמות כמפורט להלן:

* פורסמו ק”ת תשע”ב מס’ 7113 מיום 29.4.2012 עמ’ 1081.

1. הגדרות
בכללים אלה –
“דרישה מוקדמת” – השתתפות בקורס, בחינה או מטלה המהווים תנאי להשתתפות בקורס אחר, בחינה אחרת או מטלה אחרת או לקבלה לשנת לימודים מתקדמת;
“הוראות המוסד” – הוראות בדבר התאמות אשר קבע המוסד לפי כללים אלה, לאחר התייעצות עם נציגי אגודת הסטודנטים של המוסד;
“היעדרות בשל אירוע מזכה” – היעדרות כמפורט בסעיף 19 ב(ג) לחוק בשל אחת הסיבות המנויות בסעיף 19 ב(א) בו, לתקופה של 21 ימים לפחות במהלך סמסטר;
“מוסד” – כהגדרתו בפסקאות (1) עד (4), (6) ו-(7) של סעיף 1 לחוק, למעט מכינה במסגרת מוסד המנוי בפסקה (5);
“מטלה” – תרגיל, עבודה, עבודה סמינריונית, פרויקט או רפרט;
“תואר מתקדם” – תואר אקדמי שני או שלישי.

2. רכזת התאמות ותפקידיו
א. המכללה מנתה את הדיקנית, גב’ מיכל בלאו, כרכזת התאמות במכללה.
ב. המכללה תביא לידיעת הסטודנטים את שם רכז ההתאמות ואת הפרטים הדרושים לשם פנייה אליו.
ג. תפקידי רכזת ההתאמות יהיו אלה:
1. קביעת ההתאמות לסטודנטים לפי הוראות המוסד ובתיאום עם המרצה, לאחר קבלת בקשה להתאמות לפי פרק ג’;
2. מעקב אחר ביצוע ההתאמות ותיאום עם הגורמים הרלוונטיים במוסד לצורך ביצוען;
3. טיפול בתלונות סטודנטים בנושא ביצוע ההתאמות.
ד. רכזת ההתאמות תשמור על חסיון המסמכים הרפואיים שיועברו אליו.

3. הגשת בקשה להתאמות
א. המכללה תקבע נוהל להגשת הבקשה להתאמות.
ב. סטודנט המבקש לקבל התאמות לפי הוראות המוסד יגיש בקשה להתאמות לרכז ההתאמות במוסד.

4. היעדרויות משיעורים ודחיית לימודים
א. סטודנט זכאי להיעדר בשל אירוע מזכה, מ 30%- מכלל השיעורים בכל קורס שחלה בו חובת נוכחות.
ב. במקרה בו יחולו שני אירועים מזכים לסטודנט באותו קורס, יוכל הסטודנט להיעדר לכל היותר עד 6 שבועות או עד 30% לפי הגבוה מביניהם.
ג. זכאית הסטודנטית להיעדרות 1 נוספת לצורך התאוששות מהלידה וטיפול ברך הנולד. היעדרות זו ניתנת למימוש שנה מיום הלידה בלבד ולא בסמסטר בו מומשה חופשת הלידה.
ד. המכללה תאפשר לסטודנט הנעדר בשל אירוע מזכה, לדחות קורס ולחזור עליו בלא תשלום נוסף בתנאי שעדיין לא נבחן.
5. מטלות
סטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה במועד שנקבע להגשת מטלה או בסמוך לו, יוכל להגיש את המטלה או מטלה חלופית, בהתאם להחלטת המרצה, בתוך שבעה שבועות לאחר תום תקופת ההיעדרות.
6. מעבדות, סמינריונים, סדנאות, סיורים והכשרת מעשית
א. המכללה תאפשר לסטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה מקורס במעבדה, סמינריון, סיור, סדנה או הכשרה מעשית להשלים את שהחסיר או יפטור אותו מהשתתפותו, או יאפשר את השתתפותו בהם במועד מאוחר יותר, בהתייחס בין השאר, למהות הקורס ובתיאום עם המרצה הנוגע בדבר; המכללה תפעל לקביעת נהלים בעניין זה ולפרסומם.
ב. המכללה תפרסם מידע על החומרים שמשתמשים בהם במעבדות, העלולים להיות גורמי סיכון לנשים בהיריון או לנשים מניקות ויאפשר לסטודנטיות כאמור לדחות את ההשתתפות במעבדות שיש בהן שימוש בחומרים מן הסוג האמור למועד מאוחר לאחר ההיריון או ההנקה.
7. בחינה
א. סטודנט שנעדר מבחינה בשל אירוע מזכה, זכאי להיבחן במועד נוסף אחר במסגרת המועדים המקובלים במוסד.
ב. סטודנטית לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת, שנעדרת מבחינה בתקופה של עד 14 שבועות מיום הלידה, האימוץ או קבלת ילד למשמורת, זכאית להיבחן במועד נוסף אחר במסגרת המועדים המקובלים במוסד.
ג. סטודנטית בהיריון זכאית לצאת לשירותים במהלך הבחינה בתנאי שיוצג אישור רפואי 72 שעות טרם הבחינה.
ד. סטודנטית בהיריון זכאית לתוספת זמן בבחינה שלא תפחת מ-25% ממשך זמן הבחינה בצירוף אישור רפואי בלבד.
ה. במקרה שבו זכאית סטודנטית בהיריון לתוספת זמן גם מסיבה אחרת, ייקבע שיעור. התוספת הכולל בהתאם לנוהלי המכללה, ובלבד שלא יפחת מ-25% בצירוף אישור רפואי בלבד.
8. היעדרויות מבחינה או מטלה המהווה דרישה מוקדמת
סטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה מבחינה של קורס או שבשל היעדרותו לא הגיש מטלה בקורס המהווה דרישה מוקדמת, זכאי ללמוד על תנאי בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת הבחינה או המטלה בהתאם לזכאותו לפי כללים אלה.
9. הארכת לימודים
סטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה יהיה זכאי להאריך את לימודיו בשני סמסטרים, בלי שיחויב בשכר לימוד או בכל תשלום נוסף בשל הארכה זו.
10. מלגה למחקר
א. לא תופסק מלגה לסטודנט לתואר מתקדם בתקופה שנעדר בשל אירוע מזכה; המכללה רשאית להגביל את התקופה שבמהלכה תשולם המלגה ל-14 שבועות.
ב. עם תום תקופת המלגה יהיה הסטודנט זכאי להארכה של המלגה לתקופה השווה לתקופת היעדרותו בתשלום.
ג. תשלום המלגה בתקופת ההיעדרות וההארכה יהיה באחריות המכללה.
11. הקצאת מקומות ישיבה לנשים בהיריון
המכללה תקצה בקמפוס מקומות ישיבה מתאימים לסטודנטיות בהיריון שיאפשרו נוחות ישיבה וכתיבה.
12. בני זוג
א. בן או בת זוג של סטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה שהתרחש במהלך הסמסטר, שהוא עצמו סטודנט, יהיה פטור מנוכחות בשיעורים למשך שבוע ימים.
ב. בן זוג של סטודנטית לאחר לידה שנעדר מבחינה שנערכה במהלך שלושה שבועות מיום הלידה, יהיה זכאי למועד בחינה נוסף במסגרת המועדים המקובלים במכללה.
13. פרסים ומענקי הצטיינות
פרסים, מלגות ומענקי הצטיינות מן המכללה, שאמת המידה להענקתם היא משך תקופת הלימודים, יחושבו לסטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה בהפחתה של תקופת היעדרותו.
14. צילום
סטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה זכאי להטבה שוות ערך ל-20 צילומים או הדפסות של חומר לימודים שהפסיד, בעד כל יום לימודים שבו נעדר. הבקשה לצילום תוגש לא יאוחר משבועיים מיום החזרה מחופשת הלידה.

15. פרסום
א. המכללה תפרסם בכל שנה בשנתון או בידיעון ובאתר האינטרנט שלו את הכללים והדרכים לקבלת השירותים המיוחדים לפי כללים אלה.
ב. רכזת ההתאמות תביא בפתיחת כל שנה את עיקרי המסמך, לידיעת חברי הסגל האקדמי והמינהלי.
16. קביעת מועד הוראות המכללה
הוראות המכללה לפי כללים אלה ייקבעו לא יאוחר ממועד פתיחת שנת הלימודים התשע”ד.

• למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון • • למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון •

כל הדלתות פתוחות בפניכם (תחומי הלימוד במכללה)

מה כדאי לי ללמוד?

תואר ראשון

הכשרה להוראה ותעודת הוראה .B.Ed

תואר שני

.M.Ed בחינוך והוראה

המרכז ללימודים מתקדמים

פיתוח מקצועי והסבה אקדמאים להוראה

חוגים

מסלולים

מסלולים

תוכניות מיוחדות

מדרשות / בית מדרש נשים

"נחיתה רכה" – (סטאז')
היחידה להתמחות וכניסה להוראה

צרו איתנו קשר

הסתרת תמונות

ההרשמה לשנה"ל תשפ"ב בעיצומה!

מלא/י את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם: