מדור שכר לימוד

לנוחיותכם ריכזנו עבורכם את המידע בעניין תשלומי שכר לימוד.
אנא קראו בעיון את הכתוב מטה.

שימו לב, אישור לימודים יונפק מאזורכם האישי בפורטל מכלול רק לאחר הסדר תשלום שכר לימוד.

כל סטודנט הלומד במכללת שאנן מחויב  בהסדר תשלום מראש.

 •  שכר הלימוד צמוד למדד המחירים לצרכן יולי באותה שנה, ובהתאם לעדכוני משה”ח.

 • שנה א’, תשלום דמי רישום 400 ₪ יש לשלם ביום שהנכם מגיעים לריאיון במכללה. בכל מקרה דמי רישום לא מוחזרים.
 • מועדי התשלום: תשלום מקדמה בגובה 10% תוך 30 יום מיום ההודעה על קבלה ללימודים. יתרת התשלום 90% משכר הלימוד עד נובמבר של אותה שנה.
 • חודש לאחר תחילת הסמסטר במידה ולא הוסדר שכ”ל, פורטל מכלול והמודל ייחסמו בפני הסטודנט.
 • למען הסר ספק, התאריך האחרון לפירעון כלל התשלומים לשנת הלימודים על ידי הסטודנט הוא חודש יולי באותה השנה, אלא אם אושר פרטנית הסדר תשלומים אחר.
 • יש להביא בחשבון כי עלויות שיתווספו לאחר פתיחת שנת הלימודים כגון חזרה על קורסים וכדו’ עשויים להביא לשינוי הן בהיקף גובה שכ”ל והן בפריסת שכר הלימוד.

בסעיפים הבאים יפורטו ערוצי התשלום האפשריים.

1. סטודנט ייחסם לשירותי המכללה באופן  אוטומטי במקרה של אי תשלום או פיגור בתשלומים. באחריותו הבלעדית של הסטודנט לדאוג להסדרי תשלום ולעקוב באופן  שוטף אחר מצב חשבונו באזורו האישי במערכת פורטל מכלול- תשלומים. יש לפנות למדור שכ”ל בכל בעיה המתעוררת בהסדרי התשלום.

2. כל קבלה המופקת, לרבות קבלה המופקת באופן חודשי בחיובי הו”ק- תשלח באופן אוטומטי לכתובת מייל הסטודנט, המעודכנת במערכת.                                  באחריות הסטודנט לוודא שפרטיו האישיים מעודכנים באופן נכון במערכת.

3. סטודנטים הזכאים לגשת למבחנים ידפיסו באופן עצמאי ממערכת פורטל מכלול את כרטיס הנבחן (כרטיס הנבחן הוא עבור כל סמסטר בנפרד), הוא יהיה במערכת פורטל מכלול בין שבועיים לחודש טרם תקופת המבחנים (מתפריט לוח בחינות).

סטודנט אשר לא יפרע את מלוא חובותיו הכספיים כלפי המכללה לא יהיה רשאי לגשת לבחינות, עד להסדרת מלוא חובותיו הכספיים. סטודנט שלא הסדיר את תשלום שכר הלימוד ובשל כך, לא אושרה השתתפותו בבחינה, דינו כדין סטודנט שלא ניגש לבחינה, על כל המשתמע מכך.

4. סטודנט שמסר הסדר שכר לימוד שלא כובד במשך שני תשלומים רצופים-הסדר זה יבוטל ועל הסטודנט תחול חסימת גישה למערכות באופן אוטומטי וכן חיוב בעמלות אי כיבוד תשלום.

5. סטודנט במסלול תואר שני הזכאי להחזר שכ”ל ממשרד החינוך יוכל להנפיק את המסמכים הדרושים להחזר ממערכת פורטל מכלול (אישור לימודים, מערכת שעות, בשנה ב’- גל”צ שנה א’) רק לאחר תשלום עבור מלוא שכ”ל. בעת הפקת התשלום תשלח קבלה מקורית לכתובת מייל הסטודנט המעודכנת, ישנה חשיבות לקבלה מקורית בלבד לצורך קבלת ההחזר.

6. סטודנט בשנת שבתון חייב לחתום על טופס הרשאה במדור שכ”ל-ללא חתימת הטופס לא ניתן יהיה לדרוש את התשלום מקרן ההשתלמות-יש לחתום על הטופס טרם פתיחת שנת הלימודים.

7. לימודים שהופסקו ביוזמת המוסד ומשקולים שונים הסטודנט קיבל אישור חריג המאפשר לו להשלים לימודיו, הוא יהיה חייב בתוספת תשלום על הלימודים שהם מעבר לארבע שנים.

8. עקב טיפולי פוריות, שמירת היריון או לידה , זכאית סטודנטית להאריך את לימודיה בשני סמסטרים, בלי שתחויב בשכר לימוד או בכל תשלום נוסף בשל הארכה זו.

9. ניתן לפרוש מקורסים ולבצע שינויים במערכת השעות האישית, במהלך השבועיים הראשונים של הסמסטר ובאישור ראש מסלול בלבד. החל מהשבוע השלישי, כל עזיבה של קורס , גם במקרים מזכים ובאישור ראש מסלול, תחייב את הסטודנט בתשלום מלא. בקורס של סיורים, ניתן לבטל השתתפות בקורס וללא תשלום, עד שבועיים קודם הסיור, למעט מקרים חריגים ביותר ושם יועבר לדיון בוועדת סטטוס.

10. בתוכנית לימודים ארבע שנתית, לומד סדיר המפצל שנת לימודים(א’-ג’) לשתי שנים, יחויב בתוספת 25% בשנת הפיצול ובסה”כ יחויב 125% משכר הלימוד לשנת הלימודים המפוצלת, ובלבד שיגיש בקשה בכתב מראש להנהלת המכללה.

11. סטודנט שימשיך לימודיו מעבר לשנה ד’, יחויב לכל שעת לימוד 636 ₪ ל1 ש”ש, סטודנט שאינו משתתף בקורסים, אלא רק משלים חובותיו ישלם 10% שכ”ל לכל שנה עד קבלת אישור סיום לימודים.

ההנהלה רשאית לבדוק כל מקרה לגופו ולאפשר לסטודנט להגיע עמנו להסדר תשלומים אחר וזאת לאחר בדיקת המקרה ומכתב כתוב מראש ע”י הסטודנט.

לבדיקת זכאות למלגה ניתן לפנות לדיקנית, גב’ מיכל בלאו michalblau1971@gmail.com

חיובי גובה שכ”ל מעודכנים בכרטיס שכר הלימוד של הסטודנט. ניתן לראות זאת באזור האישי בפורטל מכלול > תשלומים > דף חשבון.
באחריותו הבלעדית של הסטודנט לדאוג להסדרי תשלום ולעקוב באופן שוטף אחר מצב חשבונו.

שכר הלימוד צמוד למדד המחירים לצרכן יולי באותה שנה, ובהתאם לעדכוני משה”ח.
יינתן פטור מהפרשי הצמדה למסדירים את תשלומי שכ”ל במלואם (כולל פריסה לתשלומים) עד 15.11.2023.

מועדי התשלום: תשלום מקדמה בגובה 10% תוך 30 יום מיום ההודעה על קבלה ללימודים. יתרת התשלום 90% משכר הלימוד עד נובמבר של אותה שנה.

להלן אפשרויות הסדרת שכ”ל:

 1. מזומן:
  עפ”י החוק לצמצום השימוש במזומן, עד 6000 ש”ח בלבד.
 2. תשלומים: 
  כרטיס אשראי: תשלום רגיל/תשלומים. ניתן לשלם דרך מערכת פורטל מכלול. (תפריט תשלומים > תשלומים באשראי).
  צ’קים: החל מתאריך 5/15 לכל חודש.
    ניתן גם לשלוח את הצ’קים בדואר רשום, לפקודת מכללת שאנן רחוב הים התיכון 7 ת”ד 1019, חיפה, 2610501.
 3. הוראות קבע:
  הוראת קבע ע”י כרטיס אשראי (לא תופס מסגרת): ניתן לעדכן דרך מערכת פורטל מכלול (תפריט תשלומים > הסדרים).
  הוראת קבע בנקאית: כל 16 לחודש לטופס לחצו כאן
  יש להחתים את הבנק ולהעביר למדור שכ”ל בפקס (04-8716646) או לכתובת המייל הבאה: tzurit-s@shaanan.org
  ניתן לפתוח הרשאה ללא צורך בהגעה לבנק אלא באתר הבנק שלכם ולציין את קוד המוסד של מכללת שאנן: 2139. לאחר מכן יש לשלוח את האישור לפקס: 04-8716646 או למייל tzurit-s@shaanan.org
  (לידיעתכם, סטודנטים משנים ב’-ד’ ששילמו שנה קודמת בהוראת קבע ,ההוראה תמשיך באופן אוטומטי גם לשנים הבאות אלא אם כן תתקבל הודעה מכם כי אינכם מעוניינים להמשיך באמצעי התשלום הנוכחי לשנים הבאות.)
 4. העברה בנקאית:
  בנק מזרחי 20, סניף 441, חשבון 116569 ע”ש מכללת שאנן. בעת ביצוע העברה חייב לציין בהערה את ת”ז של הסטודנט. יש לשלוח מייל על ביצוע העברה בנקאית tzurit-s@shaanan.org
 5. תשלום ע”ח כספי הפיקדון:
  תהליך משיכת הפיקדון לצורכי תשלום לימודים מתבצע על ידכם באופן עצמאי באתר של משרד הביטחון האגף והקרן לחיילים משוחררים. שם אתם נכנסים לאזור האישי שלכם ומבצעים את התהליך טרם כניסתכם לאתר יש לקבל ממני שובר שאותו אתם מצלמים או סורקים ומצרפים לבקשה, ניתן לקבל ממני את השובר במייל. במידה ונתקלתם בבעיה ניתן להתקשר לטלפון-03-7776770.
 6. תשלום מראש על מלא שכר הלימוד ללא פריסה לתשלומים:
  עד 15/11/2023 מקנה הנחה של:5%.
  עד 30/11/2023 מקנה הנחה של:2%.
 • לכניסה למודל ופורטל מכלול לסטודנטים ניתן להיכנס דרך האתר של מכללת שאנן
  בכניסה ראשונית: שם משתמש= ת”ז + סיסמא אישית

חיובי גובה שכ”ל מעודכנים בכרטיס שכר הלימוד של הסטודנט. ניתן לראות זאת באזור האישי בפורטל מכלול > תשלומים > דף חשבון.
באחריותו הבלעדית של הסטודנט לדאוג להסדרי תשלום ולעקוב באופן שוטף אחר מצב חשבונו.

שכר הלימוד צמוד למדד המחירים לצרכן יולי באותה שנה, ובהתאם לעדכוני משה”ח.
יינתן פטור מהפרשי הצמדה למסדירים את תשלומי שכ”ל במלואם (כולל פריסה לתשלומים) עד 15.11.2023.

מועדי התשלום: תשלום מקדמה בגובה 10% תוך 30 יום מיום ההודעה על קבלה ללימודים. יתרת התשלום 90% משכר הלימוד עד נובמבר של אותה שנה.

להלן אפשרויות הסדרת שכ”ל:

 1. מזומן:
  עפ”י החוק לצמצום השימוש במזומן, עד 6000 ש”ח בלבד.
 2. תשלומים: 
  כרטיס אשראי: תשלום רגיל/תשלומים. ניתן לשלם דרך מערכת פורטל מכלול. (תפריט תשלומים > תשלומים באשראי).
  צ’קים: החל מתאריך 5/15 לכל חודש.
    ניתן גם לשלוח את הצ’קים בדואר רשום, לפקודת מכללת שאנן רחוב הים התיכון 7 ת”ד 1019, חיפה, 2610501.
 3. הוראות קבע:
  הוראת קבע ע”י כרטיס אשראי (לא תופס מסגרת): ניתן לעדכן דרך מערכת פורטל מכלול (תפריט תשלומים > הסדרים).
  הוראת קבע בנקאית: כל 16 לחודש לטופס לחצו כאן
  יש להחתים את הבנק ולהעביר למדור שכ”ל בפקס (04-8716646) או לכתובת המייל הבאה: tzurit-s@shaanan.org
  ניתן לפתוח הרשאה ללא צורך בהגעה לבנק אלא באתר הבנק שלכם ולציין את קוד המוסד של מכללת שאנן: 2139. לאחר מכן יש לשלוח את האישור לפקס: 04-8716646 או למייל tzurit-s@shaanan.org
  (לידיעתכם, סטודנטים ששילמו שנה קודמת בהוראת קבע, ההוראה תמשיך באופן אוטומטי גם לשנים הבאות אלא אם כן תתקבל הודעה מכם כי אינכם מעוניינים להמשיך באמצעי התשלום הנוכחי לשנים הבאות.)
 4. העברה בנקאית:
  בנק מזרחי 20, סניף 441, חשבון 116569 ע”ש מכללת שאנן. בעת ביצוע העברה חייב לציין בהערה את ת”ז של הסטודנט. יש לשלוח מייל על ביצוע העברה בנקאית tzurit-s@shaanan.org
 5. תשלום מראש על מלא שכר הלימוד ללא פריסה לתשלומים:
  עד 15/11/2023 מקנה הנחה של:5%.
  עד 30/11/2023 מקנה הנחה של:2%.

 

דגשים:

 • שבתון – סטודנט היוצא לשנת שבתון חייב לעדכן בתחילת השנה את מדור שכ”ל ולמלא טופס הרשאה.
  לטופס ארגון המורים לחצו כאן. לטופס הסתדרות המורים לחצו כאן.
 • החזרים ממשרד החינוך – סטודנטים הזכאים לקבלת החזר ממשרד החינוך ומתבקשים להציג קבלה- מומלץ לבצע עסקה בפריסה לתשלומים (אשראי/צ’קים) מכיוון שבעת ביצוע התשלום תונפק קבלה על מלוא הסכום, בשונה מתשלומים בהו”ק- בהם מופקת קבלה באופן חודשי עבור החיוב היחסי משכ”ל.

  לכניסה למודל ופורטל מכלול לסטודנטים ניתן להיכנס דרך האתר של מכללת שאנן
  בכניסה ראשונית: שם משתמש= ת”ז + סיסמא אישי

חיובי גובה שכ”ל מעודכנים בכרטיס שכר הלימוד של הסטודנטית. ניתן לראות זאת באזור האישי בפורטל מכלול > תשלומים > דף חשבון.
באחריותה הבלעדית של הסטודנטית לדאוג להסדרי תשלום ולעקוב באופן שוטף אחר מצב חשבונה.

שכר הלימוד צמוד למדד המחירים לצרכן יולי באותה שנה, ובהתאם לעדכוני משה”ח.
יינתן פטור מהפרשי הצמדה למסדירות את תשלומי שכ”ל במלואם (כולל פריסה לתשלומים) עד 15.11.2023.

מועדי התשלום: תשלום מקדמה בגובה 10% תוך 30 יום מיום ההודעה על קבלה ללימודים. יתרת התשלום 90% משכר הלימוד עד נובמבר של אותה שנה.

להלן אפשרויות הסדרת שכ”ל:

 1. מזומן:
  עפ”י החוק לצמצום השימוש במזומן, עד 6000 ש”ח בלבד.
 2. תשלומים: 
  כרטיס אשראי: תשלום רגיל/תשלומים. ניתן לשלם דרך מערכת פורטל מכלול. (תפריט תשלומים > תשלומים באשראי).
  צ’קים: החל מתאריך 5/15 לכל חודש.
    ניתן גם לשלוח את הצ’קים בדואר רשום, לפקודת מכללת שאנן רחוב הים התיכון 7 ת”ד 1019, חיפה, 2610501.
 3. הוראות קבע:
  הוראת קבע ע”י כרטיס אשראי (לא תופס מסגרת): ניתן לעדכן דרך מערכת פורטל מכלול (תפריט תשלומים > הסדרים).
  הוראת קבע בנקאית: כל 16 לחודש לטופס לחצו כאן
  יש להחתים את הבנק ולהעביר למדור שכ”ל בפקס (04-8716646) או לכתובת המייל הבאה: tzurit-s@shaanan.org
  ניתן לפתוח הרשאה ללא צורך בהגעה לבנק אלא באתר הבנק שלכן ולציין את קוד המוסד של מכללת שאנן: 2139. לאחר מכן יש לשלוח את האישור לפקס: 04-8716646 או למייל tzurit-s@shaanan.org
 4. העברה בנקאית:
  בנק מזרחי 20, סניף 441, חשבון 116569 ע”ש מכללת שאנן. בעת ביצוע העברה חייב לציין בהערה את ת”ז של הסטודנטית. יש לשלוח מייל על ביצוע העברה בנקאית tzurit-s@shaanan.org

  לכניסה למודל ופורטל מכלול לסטודנטים ניתן להיכנס דרך האתר של מכללת שאנן
  בכניסה ראשונית: שם משתמש= ת”ז + סיסמא אישי

הוראת קבע בנקאית – לטופס לחצו כאן.

טופס הרשאה – סטודנטים בשבתון
  1. סטודנטים עם קרן השתלמות בהסתדרות – לטופס לחצו כאן.
  2. סטודנטים בקרן השתלמות בארגון – לטופס לחצו כאן.

זמני מענה וקבלת קהל מדור שכ”ל:

צורית סיבוני
טלפון: 04-8780026
פקס: 04-8716646
דוא”ל: tzurit-s@shaanan.org
קבלת קהל: ימים א’-ה’ 14:00-8:30
מענה טלפוני: 16:00-14:00

• למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון • • למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון •

כל הדלתות פתוחות בפניכם (תחומי הלימוד במכללה)

מה כדאי לי ללמוד?

תואר ראשון

הכשרה להוראה ותעודת הוראה .B.Ed

תואר שני

.M.Ed בחינוך והוראה

המרכז ללימודים מתקדמים

פיתוח מקצועי והסבה אקדמאים להוראה

חוגים

מסלולים

מסלולים

תוכניות מיוחדות

מדרשות / בית מדרש נשים

"נחיתה רכה" – (סטאז')
היחידה להתמחות וכניסה להוראה

צרו איתנו קשר

הסתרת תמונות

ההרשמה לשנה"ל תשפ"ד בעיצומה!

מלא/י את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם: