תקנון היחידה למעורבות חברתית

תקנון מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית

 בחוק זה –

“חוק זכויות הסטודנט” – חוק זכויות הסטודנט, התשס”ז-2007;
“חוק המועצה להשכלה גבוהה” – חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי”ח-1958;
“מוסד להשכלה גבוהה” – מוסד שהוא אחד מאלה:

(1)   מוסד שקיבל הכרה לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
(2)   מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
(3)   מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

 “נקודות זכות” – נקודות זכות לקראת תואר אקדמי;
“סטודנט” – מי שלומד תכנית לימודים מלאה לקראת קבלת תואר אקדמי ראשון במוסד להשכלה גבוהה.

     (א)  סטודנט יהיה זכאי לשתי נקודות זכות פעם אחת במהלך לימודיו לתואר אקדמי ראשון בעבור פעילות שהיא אחד מאלה:

(1)   פעילות חברתית וקהילתית של 30 שעות לפחות בהתנדבות בשנת לימודים; המוסד להשכלה גבוהה יקבע תכנית להכרה בפעילות כאמור המזכה בנקודות זכות לאחר התייעצות עם אגודת הסטודנטים במוסד; התכנית תכלול, בין השאר, הוראות בדבר הכרה בגופים ובארגונים שאינם פוליטיים או מפלגתיים, שבהם אפשר יהיה להשתתף בפעילות כאמור; לעניין זה, “אגודת הסטודנטים” – כהגדרתה בחוק זכויות הסטודנט, ואם אין במוסד אגודה כאמור – ארגון הסטודנטים היציג כהגדרתו בחוק זכויות הסטודנט;

(2)   שירות מילואים של 14 ימים לפחות בשנת לימודים, לפי תנאים שקבע המוסד להשכלה גבוהה בדבר רצף ימי המילואים בשנת הלימודים; בפסקה זו, “שירות מילואים” – כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס”ח-2008.

          (ב)  למוסד להשכלה גבוהה יהיה חופש פעולה לקבוע את התכנית כאמור בסעיף קטן (א) בהתאם לסוגי התואר הראשון הנלמדים בו ולתכניות ההתנדבות הנהוגות בו.

על פי החלטת המל”ג מתאריך 24.10.23 בשנת הלימודים הנוכחית, שנת תשפ”ד, תוכפל ההכרה בפעילות התנדבותית (לפחות 30 שעות התנדבות) ובשירות מילואים (בעבור ביצוע של 10 ימי מילואים לפחות בשנה, אף אם אינם ברצף) ויעניקו עבורה 2 ש”ש (במקום 1 ש”ש בשנה רגילה).

גב’ ענת לנקרי
מייל: gatagnl@gmail.com
מס’ פלאפון: 052-2378396

• למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון • • למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון •

כל הדלתות פתוחות בפניכם (תחומי הלימוד במכללה)

מה כדאי לי ללמוד?

תואר ראשון

הכשרה להוראה ותעודת הוראה .B.Ed

תואר שני

.M.Ed בחינוך והוראה

המרכז ללימודים מתקדמים

פיתוח מקצועי והסבה אקדמאים להוראה

חוגים

מסלולים

מסלולים

תוכניות מיוחדות

מדרשות / בית מדרש נשים

"נחיתה רכה" – (סטאז')
היחידה להתמחות וכניסה להוראה

צרו איתנו קשר

הסתרת תמונות

ההרשמה לשנה"ל תשפ"ד בעיצומה!

מלא/י את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם: