הסתרת תמונות

טופס הצהרה על הכנה עצמית של עבודה

הריני מצהיר/ה בזאת כי ידוע לי שכל עבודה המוגשת במסגרת לימודי האקדמאיים במכללה חייבת להיות ברובה המכריע יצירה עצמית של הסטודנט אשר מגיש אותה. ידוע לי כי עלי להקפיד לציין את המקורות עליהם הסתמכתי בעבודתי על פי כללי האתיקה של כתיבה אקדמית מדעית, וכי עלי לציין את המקור של כל אמירה או מידע שנלקחו מכותבים אחרים ומעבודות אחרות.
ידוע לי כי חל איסור להעתיק קטעים, חלקי עבודה או עבודה שלימה מכותבים אחרים וכי חל איסור להעתיק קטעי מידע מרשת האינטרנט.
ביצוע העתקה באופן כלשהו הינו בבחינת עבירה חמורה על כללי האתיקה המדעית.

להלן הצהרתי כי אכן כתבתי את העבודה על פי כללי האתיקה הנדרשים.
ידוע לי כי הצהרה זו מוגשת לכל עבודה הנמסרת במכללה והיא מהווה תנאי לקבלת ציון על העבודה. ידוע לי כי סטודנט שעבודתו הועתקה ממקורות אחרים ולא נהג על-פי הכללים האתיים הנדרשים – יעלה לועדת משמעת והסנקציה המינימאלית של ועדת המשמעת על עבירת ההעתקה היא ביטול הקורס.

שינוי גודל גופנים