הסתרת תמונות

מדור שכר לימוד

כל סטודנט מחויב לקרוא את תקנון שכר הלימוד לסטודנטים בעת ההרשמה למסלול הלימודים ולהתעדכן בשינויים שיערכו בו .
הנהלת המכללה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן שינויים הקשורים לכללים ולתקנות המתפרסמים מבלי למסור על כך הודעות אישיות.
התקנון המעודכן מפורסם באתר האינטרנט של המכללה:  תקנון תשע"ט 2019-2018

1.1.    גובה שכר הלימוד במכללה נקבע לפי הנחיה של האגף להכשרת עובדי הוראה במשרד החינוך ובתיאום אתו, והוא מתפרסם לקראת תחילת שנה"ל. לסכום זה יש להוסיף אגרות כגון: ספרייה, שמירה, אגודת הסטודנטים וכד'.

1.2.    סכום השיפוי (הפחתה) לזכאים לתוכנית לימודים מלאה (100%) נקבע בכל תחילת שנה על-ידי משרד החינוך.

1.3.    סטודנט שנרשם לתוכנית שנתית מלאה וביטל את לימודיו או את חלקם במהלך השנה, יידרש להחזיר את ההפחתה.

1.4.    סטודנטים במכללה, הלומדים לימודים סדירים לתואר ב.אד. מסלול ארבע שנתי – שכר הלימוד, שהם חייבים בו, הוא 100% לכל שנה, כלומר 400%.

1.5.    בתוכנית לימודים ארבע שנתית, לומד סדיר המפצל שנת לימודים (א'-ג') לשתי שנים, יחויב בתוספת של 25% בשנת הפיצול ובסה"כ יחויב ב-125% שכר הלימוד לשנת הלימודים המפוצלת, ובלבד יגיש בקשה בכתב מראש להנהלת המכללה.

1.6.    סטודנט שימשיך לימודיו מעבר לשנה ד', יחויב לכל שעת לימוד ← calculate_payment או 10% שכר לימוד הגבוה מבניהם. סטודנט שאינו משתתף בקורסים בפועל במכללה, אלא רק משלים חובות לימודים ישלם 10% שכר לימוד לכל שנה עד קבלת אישור סיום לימודים.

1.7.    סטודנטים בתוכנית לימודים להסבת אקדמאים להוראה שהם בעלי תואר אקדמי, או סטודנטים חסרי תואר אקדמי הלומדים בתוכנית לימודים להוראה – אינם זכאים להפחתה בשכר לימוד.
לומדים אלו יירשמו כתלמידי שנה ב' או שנה ג', לפי משך הלימודים הנדרש לתעודת הוראה.

1.8.    סטודנט חדש חייב בתשלום מקדמה ע"ח שכר הלימוד תוך 14 יום מקבלת ההודעה על קבלתו למכללה.

1.9.    סטודנט, המתקבל ללימודים יתחיל לימודיו רק לאחר שהסדיר את תשלום שכר הלימוד. ניתן לשלם באפשרויות הבאות:

1.9.1. חתימה על הוראת קבע בבנק, אשר לפיה יועברו תשלומי שכר הלימוד ישירות לחשבון המכללה מדי חודש בחודשו, עד 10 תשלומים.

1.9.2. תשלום על-ידי צ'קים להנהלת החשבונות על כל שכר הלימוד בפריסה מקסימום 10 תשלומים.

1.9.3. תשלום באמצעות כרטיסי אשראי עד 10 תשלומים ללא ריבית.

1.10.  שכר הלימוד צמוד למדד הכללי של חודש יולי בכל תחילת שנה:

1.10.1. בסיס החישוב להפרשי הצמדה הוא המדד הכללי המתפרסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ב-15 לכל חודש.

1.10.2. תשלומים באמצעות המחאות דחויות / תשלומים באמצעות כרטיסי אשראי אינם פוטרים את הלומד מחובת תשלום הפרשי הצמדה. בסוף שנה"ל יהא על הסטודנט להשלים הפרשי ההצמדה.

1.11.  למשלמים מראש את כל שכר הלימוד בתשלום אחד, עד לתאריך שיקבע לאותה שנה, יזכו בהנחה של בין 2% ל-4%, בהתאם למועד התשלום. הסכומים, שישולמו לאחר תאריך זה, יהיו צמודים למדד הבסיס, כפי שיקבע על-ידי משרד החינוך.

1.12.  סטודנט, אשר חייב בחזרה על קורס (עקב כישלון וכד'), ישלם את עלות הקורס.

1.13. קורסים שאינם במסגרת חובות התואר יחויבו בתשלום נוסף.

1.14.  סטודנט, שלא יעמוד בהתחייבויות הכספיות, לא יוכל לקבל שירותי מזכירות וספרייה ולא יורשה להשתתף בבחינות ולהגיש עבודות עד אשר יוסדר התשלום. סטודנט שנבחן או/ו הגיש עבודות, למרות התחייבויותיו הכספיות וללא קבלת אישור חריג מהנהלת המכללה, ציוניו יבוטלו לאלתר. הנהלת המכללה רשאית להפסיק לימודיו של סטודנט, אשר לא עמד בתשלומי שכר הלימוד. בכל מקרה, יהיה הסטודנט חייב לשלם עבור תקופת לימודיו.

1.15.  כתב התחייבות לתשלום שכר הלימוד, הפרשי הצמדה וקנס פיגורים

1.15.1. חובה על כל לומד לחתום על כתב התחייבות, שבו ייקבע הסכום הבסיסי של שכר הלימוד ואופן חישוב ההצמדה למדד, שלפיו יחושבו תוספות הפרשי הצמדה. כל לומד יחתום על כתב ההתחייבות מקור והעתק, ההעתק יישמר בתיקו האישי.

1.15.2. לומד יתחיל את לימודיו במוסד רק לאחר שחתם על כתב ההתחייבות.

1.15.3. לומד במסלול אקדמי הזכאי להפחתה בשכר לימוד, יחתום על כך שידוע לו שבמידה וההפחתה בשכר הלימוד בהתאם לועדת "וינוגרד" תבוטל, כולה או מקצתה, יחויבו הסטודנטים בתשלום שכר הלימוד המלא (ללא ההפחתה)".

1.15.4. לומד שאינו עומד בהסדר התשלומים שקיבל על עצמו, יופסקו לימודיו לאחר אזהרה בכתב.

1.15.5. על הלומד המפגר בתשלומיו, על-פי מועדי התשלומים המפורטים בסעיף 8, יוטל קנס פיגורים בגובה 0.1% לשבוע. בחישוב ריבית פיגורים יש לכלול גם את תשלומי הפרשי ההצמדה.

1.15.6. לומד יהיה רשאי לגשת לבחינות סוף השנה רק לאחר שפרע את כל חובותיו הכספיים.

1.16.  החזרי תשלומים בשל הפסקת לימודים

1.16.1. כל ההחזרים המגיעים ללומד מהמכללה יהיו צמודים למדד.

1.16.2. חישוב ההחזרים ייעשה בהסתמך על הודעות הלומד בכתב על הפסקת לימודיו או הודעות המוסד ללומד על הפסקת לימודיו.

1.16.3. דמי הרשמה ששולמו על-ידי הלומד לא יוחזרו לו בכל מקרה.

1.16.4. לגבי לימודים שהופסקו ביוזמת הסטודנט אחרי תחילת הלימודים בפועל במוסד, יוחזר שכר הלימוד ששולם בקיזוז שכר הלימוד עבור מספר חודשי לימוד בפועל ועוד חודש לימודים נוסף.

1.16.5. לימודים שהופסקו ביוזמת המוסד, יחויב הסטודנט בשכר לימוד יחסית למספר חודשי לימודיו בפועל.

1.16.6. ביטול הרשמה עד שבועיים (14 יום) לפני תחילת שנת לימודים בפועל במוסד יזכה את הנרשם בהחזר מלוא המקדמה ומלוא שכר הלימוד, אם שולם.

1.16.7. הודעה על הפסקת לימודים שבועיים (14 יום) לפני פתיחת שנת הלימודים בפועל ועד יום פתיחת שנת הלימודים, תזכה את הלומד בהחזר מלוא שכר הלימוד ובקיזוז מחצית המקדמה ששולמה

• למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון • • למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון •

כל הדלתות פתוחות בפניכם (תחומי הלימוד במכללה)

מה כדאי לי ללמוד?

תואר ראשון

הכשרה להוראה ותעודת הוראה .B.Ed

תואר שני

.M.Ed בחינוך והוראה

המרכז ללימודים מתקדמים

פיתוח מקצועי והסבה אקדמאים להוראה

חוגים

 • חינוך מיוחד
 • מקרא
 • תורה שבעל פה
 • חינוך מתמטי
 • היסטוריה
 • אנגלית

מסלולים

 • הכשרה מורות לגיל הרך
 • הכשרת מורים לבית הספר היסודי (כיתות א'-ו')
 • הכשרת מורים לבית הספר העל-יסודי (ז'-י')
 • הכשרת מורים לחינוך מיוחד

מסלולים

 • המרכז ללימודים מתקדמים, פיתוח מקצועי והסבה אקדמאים להוראה
 • השלמת תואר בוגר בהוראה (.B.Ed)
 • הרחבת הסמכה לבעלי תואר אקדמי ותעודת הוראה
 • הרחבת הסמכה לגננות/מורים בעלי תואר מוסמך בכיר
 • תעודת הוראה לאקדמאים דתיים
 • פיתוח מקצועי
 • לימודי תעודה
 • אבני ראשה - תוכנית להכשרת מנהלים

תוכניות מיוחדות

מדרשות / בית מדרש נשים

"נחיתה רכה" – (סטאז')
היחידה להתמחות וכניסה להוראה

 • רג"ב (ראש גדול בהוראה) - מסלול מצוינות
 • הכשרת יוצאי אתיופיה
 • מסלול להכשרת חרדים
 • מסלול להכשרת גברים
 • מסלול בנות צאנז - בית חנה
 • מסלול בנות חב"ד - בית רבקה
 • "תואר בטוהר" - מסלול השלמת .B.Ed לבוגרות
 • סמינר או מכללה חרדית
 • אמיצי רוח - מסלול מואץ לתואר ראשון ושני למצטינות
 • כפני רוח – לימוד אקדמי בשילוב אולפנא ושירות לאומי
 • מדרשת שאנן - לימודי תואר בשילוב בית מדרש בין-תחומי
 • בית מדרש נשים אלי-ה - נשים לומדות ויוצרות
 • בית מדרש אשכולות - שילוב ייחודי תלמוד, הלכה ומחשבה
 • עורי צפון – לימודי מדרשה בשילוב לימודים אקדמיים
 • התמחות בהוראה (סטאז')
 • סדנאות התמחות (סטאז') ל"סדירות"
 • סדנאות ההתמחות (סטאז') "לבנים תורניים"
 • קורסים לגננות ולמורים "חדשים"
 • קורסי "חונכים ומלווים"

צרו איתנו קשר

 • טלפון: 04-8780000
 • פקס: 04-8714445
 • כתובת: רח' הים התיכון 7, קריית שמואל, חיפה
 • ימים א'-ה': 19:00-08:30 | יום ו': 13:00-09:00
שינוי גודל גופנים